Curs Metodologies Globalitzades Educació Viva 2020-21

curs metodologies globalitzades educacio vivaL’associació CAIEV ofereix un curs  sobre l’enfocament de les metodologies globalitzades en l’educació viva. El curs vol afavorir un aprofundiment en temes com:la creació i gestió d’ambients d’auto aprenentatge, la planificació i acompanyament de processos i projectes d’investigació – acció, l’aprenentatge dialògic i la gestió inclusiva dels grups, la creació de propostes i materials per a l’aprenentatge globalitzat, i l’avaluació formativa competencial.

 

DESTINATARIS I OBJECTIUS

 

El curs està destinat a les persones que ja han acabat el curs d’introducció a l’educació viva, o be que l’estan realitzant durant aquest curs escolar.

La formació té com a objectiu, que en finalitzar el curs, els participants

 • Coneguin els principis conceptuals dels enfocaments globalitzats i siguin capaços de dissenyar entorns i activitats globalitzades amb el criteris psicopedagògics de l’educació viva.
 • Coneguin les característiques de diferents enfocaments globalitzats: activitat autònoma als ambients, projectes, processos, centres d’interés, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, pedagogia del contracte, etc.
 • Siguin capaços de programar contextos i activitats des d’un enfocament globalitzat i competencial i de portar a terme mecanismes d’avaluació que orientin la intervenció educativa.
 • Posin en pràctica els aprenentatges desenvolupats per tal de crear una unitat didàctica globalitzada i competencial amb l’enfocament de l’educació viva.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

El curs està dividit en 8 sessions, cadascuna de les quals consta dels següents apartats:

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 • Bases conceptuals del tema, a través d’un document bàsic i amb altres documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques addicionals.
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per posteriorment planificar i dur a terme noves intervencions
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores
 • Activitats per l’autoconeixement i el creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació del procés viscut

1a sessió: Marc teòric sobre l’aprenentatge holístic mitjançant la integració de continguts procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement.

 • Fonaments psicopedagògics de l’aprenentatge globalitzat. Antecedents històrics i models actuals.
 • Fonaments neurocientífics de l’aprenentatge. Modalitats d’aprenentatges i processos cognitius bàsics.
 • Aprenentatge globalitzat dels continguts de manera contextualitzada, conscient i raonada mitjançant estratègies metodològiques.
 • Les bases teòriques de l’educació viva
 • L’índex de Qualitat d’Educació Viva (L’IQEV), una eina d’observació, anàlisi o planficació de millores als centres educatius

 

2a. Sessió: L’enfocament competencial en l’aprenentatge globalitzat: tipus de coneixements, currículum, programació, documentació i avaluació competencials.

 • Dos conceptes de currículum (pla d’estudis i documentació) i nivells de concreció en la programació
 • Tipus de coneixements: qualitats humanes, competències bàsiques, continguts conceptuals, procedimentals, actitudinals, i estratègies de regulació
 • El currículum competencial. Possibilitats i reptes del concepte de competència i de qualitats adaptatives
 • Criteris i estratègies per dissenyar i utilitzar a l’aula els diferents aspectes metodològics que afavoreixen un correcte assoliment de competències en el marc d’un sistema inclusiu.
 • Definició de criteris per concretar les dimensions, les competències, els continguts i els criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes o en altres metodologies globalitzadores de cada curs escolar.
 • Organització del currículum actual
 • Elements de la programació de segon i tercer nivells. Eines, graelles i criteris per a la programació
 • Avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l’adquisició i la consolidació de les competències.

 

3a. Sessió : Criteris metodològics per dissenyar contextos, processos i seqüències d’aprenentatge globalitzat.

 • Criteris de les seqüencies d’aprenentatge que tenen un enfocament competencial i globalitzat 
 • Organització i gestió de les seqüències d’aprenentatge: motivació, seqüències didàctiques, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.
 • Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l’aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en com ho aprèn
 • Tipologies d’estructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectes, tasques diversficades, centres d’interés, processos i rotllanes.
 • Modalitats d’organització d’escoles vives
 • Criteris i eines per a l’organització, gestió i seguiment de l’activitat dels infants.
 • Disseny de contextos que plantegin a l’alumne un desafiament amb capacitat de decidir i espais per dirigir la seva indagació.
 • Aprenentatge dialògic des d’un enfocament pedagògic que permeti als estudiants explorar, discutir i construir conceptes, habilitats i actituds per establir relacions de manera significativa interdisciplinàriament utilitzant contextos que impliquin situacions problematitzades del món real.
 • Aprenentatge individual i aprenentatge entre iguals per afavorir el procés educatiu.
 • Relacions de qualitat i tipus d’acompanyament

 

4a. Sessió: Metodologies globalitzades I: Creació d’ambients d’aprenentatge

 • Necessitats vitals dels infants i criteris psicopedagògics per a la creació d’espais a les diferents etapes evolutives
 • Criteris sensorials i estètics a tenir en compte per al disseny d’ambients
 • Tipus d’ambients, espais i microespais, i disposició dels materials
 • Característiques dels materials i de les propostes per a l’aprenentatge autònom.

 

5a. Sessió: Metodologies globalitzades II: L’aprenentatge autònom als ambients

 • Factors que condicionen l’activitat autònoma dels infants i criteris metodològics per afavorir una activitat autònoma focalitzada, competencial i de qualitat.
 • Enfocaments sobre l’activitat autònoma als ambients: eines per a la gestió, la coresponsabilitat, la planificació i el seguiment de l’activitat dels infants.
 • L’acompanyament pedagògic als ambients: moments de presentació dels materials i propostes, observació i documentació, acompanyament de l’activitat i provocacions.
 • Avaluació competencial en la pràctica reflexiva: pautes d’observació de l’activitat autònoma, anàlisis de la documentació, criteris per a la reflexió, elaboració d’informes.

 

6a. Sessió: Metodologies globalitzades III: projectes, processos, aprenentatge – servei,  aprenentatge basat en problemes, i preguntes clau.

 • Característiques, semblances i diferències entre: treball per projectes, processos, tallers, centres d’interès, aprenentatge – servei, aprenentatge basat en problemes i preguntes clau
 • Enfocament integral (transversal, objectiu/subjectiu, competencial) en la planificació dels projectes
 • Fases en la planificació i el desenvolupament d’un projecte d’investigació – acció autoregulat.
 • Criteris per a l’acompanyament pedagògic i l’avaluació competencial dels processos. Documentació, rúbriques, tutories, carpeta d’aprenentatges, anàlisis i retorn.

 

7a. Sessió: Metodologies globalitzades IV: Treball cooperatiu, pedagogia del contracte, i enfocament dialògic

 • Característiques de l’aprenentatge cooperatiu, la pedagogia del contracte i l’enfocament dialògic.
 • Dinàmiques de treball cooperatiu: grups d’investigació, trencaclosques, tutoria entre iguals, equips d’experts, etc.
 • Estratègies de gestió dels grups: responsabilitats, estratègies de comunicació inclusiva i no violenta, i eines per a l’autoavaluació.

 

8a. Sessió: Materials i recursos pedagògics: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, projectes en xarxa, etc.

 • Criteris per a la selecció i creació de materials de qualitat per a l’aprenentatge autònom.
 • Recursos a internet per a la creació i adaptació de materials: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, etc.
 • Exemples de materials
Pots accedir a la normativa de les formacions telemàtiques del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb una durada de 80 hores.

El Departament d’Ensenyament atorga certificats de reconeixement a persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil ATRI actiu. Les persones que no compleixin aquest requisit rebran un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

L’associació CAIEV ha informat també al Departament sobre el fet que els continguts del curs i les seves condicions d’hores i processos segueix totes les indicacions que el Departament exigeix per tal que una formació pugui servir per activar el perfil de metodologies globalitzades. Estem a l’espera de rebre resposta sobre això.

El formador d’aquest curs és en Jordi Mateu, director del Caiev, assessor i formador, i anteriorment, assessor LIC i mestre d’educació infantil i primària.

El curs es pot seguir de dues maneres:

 1. Opció individual: en aquesta opció, cada persona comença el curs en qualsevol moment, el segueix i l’acaba al seu ritme. A més de tenir la possibilitat de formular consultes al facilitador del curs en tot moment, en aquesta opció s’ofereix una trobada on line trimestral en grup amb el formador, en la que aquest presentarà els continguts de diferents sessions i obrirà un espai de consultes i diàleg. 
 2. Opció grupal: en aquesta opció, cada persona és assignada a un grup que comença el curs al mateix temps. A més de tenir la possibilitat de formular consultes al facilitador del curs en tot moment, en aquesta opció s’ofereix una trobada mensual on line amb el formador, en la que aquest preentarà els continguts de cada sessió i obrirà un espai de consultes i diàleg. Aquesta opció impica la realització d’una sessió al mes.

En cas de necessitat, cada participant pot passar d’una opció a una altra, en el moment en que ho demani.

El pagament del curs es farà mitjançant targeta bancaria, en un únic pagament de 200 euros.

Com faig la meva inscripcio?

IMPORTANT: Les comandes s’han de fer per separat

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h