Curs Telemàtic Educació Viva (Català) 2020-21

DESTINATARIS I OBJETIUS

 

El Curs telemàtic d’educació viva  és una formació a distància destinada a educadors, famílies, i professionals de l’àmbit de l’educació, que desitgen ampliar la seva formació en relació a:

 • L’aprenentatge vivencial i significatiu a través de diferents enfocaments globalitzats
 • L’acompanyament emocional dels infants i la comunicació que uneix
 • L’enfocament sistèmic en les relacions i en la institució escolar
 

CONTINGUTS I EIXOS DE LA FORMACIÓ
 

El curs està dividit en 12 sessions, cada una de les quals consta dels següents apartats:

 

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 •  
 • Bases conceptuals del tema, a través de documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques
 
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per a posteriorment planificar i portar a terme noves intervencions
 
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i eines per a l’acompanyament
 
 • Un documental d’una escola viva inspiradora
 
 • Activitats per a l’auto coneixement i per al creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació del procés viscut.

El contingut de les sessions és el següent:

 

1a. sessió: Fonaments conceptuals de l’educació viva i experiències educatives de referència. L’enfocament globalitzat en tots els àmbits i dimensions de l’escola.

 

 • Cosmovisió i fonaments científics de l’educació viva: auto poiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • Bases sociològiques, psicològiques i pedagògiques de l’educació viva
 • Models pedagògics d’escoles vives
 • Experiències educatives actuals de referència
 • Fonaments psicopedagògics de l’aprenentatge globalitzat. Antecedents històrics i models actuals.
 • Fonaments neurocientífics de l’aprenentatge. Modalitats d’aprenentatges i processos cognitius bàsics.
 • L’IQEV (l’index de qualitat d’educació viva) una eina d’auto anàlisi, de reflexió i d’elaboració de plans de millora als centres educatius
 

2a. sessió: Bases pedagògiques de l’educació viva: tipus d’aprenentatge, currículum, programació i processos d’avaluació, documentació i pràctica reflexiva

 

 • Bases neurocientífiques i psicològiques de l’aprenentatge i el desenvolupament
 • Model educatiu integral OCON: aprenentatge i comprensió
 • El currículum competencial: nivells de concreció i programació i en una escola viva
 • El circuit en espiral de l’avaluació: observació, documentació, anàlisis, reflexió, comunicació, planificació i intervenció.
 • Dos conceptes de currículum (pla d’estudis i documentació) i nivells de concreció en la programació
 • Tipus de coneixements: qualitats humanes, competències bàsiques, continguts conceptuals, procedimentals, actitudinals, i estratègies de regulació
 • El currículum competencial. Possibilitats i reptes del concepte de competència i de qualitats adaptatives
 • Organització del currículum actual
 • Elements de la programació de segon i tercer nivells. Eines, graelles i criteris per a la programació
 • Avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l’adquisició i la consolidació de capacitats i qualitats humanes adaptatives
 

3a. sessió: Models d’escoles i Estructures pedagògiques d’ una escola viva I: Caracterítzació d’ambients, racons, tallers, projectes, ABP, Tasques diversificades, centres d’interés, processos i rotllanes.

 

 

 • Criteris de les seqüencies d’aprenentatge que tenen un enfocament competencial i globalitzat
 • Organització i gestió de les seqüències d’aprenentatge: motivació, seqüències didàctiques, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.
 • Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l’aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en com ho aprèn
 • Tipologies d’estructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectes, ABP, tasques diversficades, centres d’interés, processos i rotllanes.
 • Modalitats d’organització d’escoles vives
 • Criteris i eines per a l’organització, gestió i seguiment de l’activitat dels infants.
 • Relacions de qualitat i tipus d’acompanyament
 

4a. sessió: Disseny i creació d’ambients d’aprenentatge autònom

 

 • Necessitats vitals dels infants i criteris psicopedagògics per a la creació d’espais a les diferents etapes evolutives
 • Criteris sensorials i estètics a tenir en compte per al disseny d’ambients
 • Tipus d’ambients, espais i microespais, i disposició dels materials
 • Característiques dels materials i de les propostes per a l’aprenentatge autònom. 
 

5a. sessió: L’aprenentatge autònom als ambients

 

 • Factors que condicionen l’activitat autònoma dels infants i criteris metodològics per afavorir una activitat autònoma focalitzada, competencial i de qualitat.
 • Enfocaments sobre l’activitat autònoma als ambients: eines per a la gestió, la coresponsabilitat, la planificació i el seguiment de l’activitat dels infants.
 • L’acompanyament pedagògic als ambients: moments de presentació dels materials i propostes, observació i documentació, acompanyament de l’activitat i provocacions.
 • Avaluació competencial en la pràctica reflexiva: pautes d’observació de l’activitat autònoma, anàlisis de la documentació, criteris per a la reflexió, elaboració d’informes.
 

6a. sessió: Estructures pedagògiques en escoles vives II: projectes, processos, aprenentatge basat en projectes i preguntes clau.

 

 • Característiques, semblances i diferències entre: treball per projectes, processos, tallers, centres d’interès, aprenentatge – servei,  aprenentatge basat en problemes i preguntes c
 • Enfocament integral (transversal, objectiu/subjectiu, competencial) en la planificació dels projectes
  Fases en la planificació i el desenvolupament d’un projecte d’investigació – acció autoregulat
 • Criteris per a l’acompanyament pedagògic i l’avaluació competencial dels processos. Documentació, rúbriques, tutories, carpeta d’aprenentatges, anàlisis i retorn.
 

7a sessió: Personalització de l’aprenentatge, processos de grup. pedagogia del contracte, aprenentatge cooperatiu i enfocament dialògic

 

 • Característiques de l’aprenentatge cooperatiu, la pedagogia del contracte i l’enfocament dialògic.
 • Dinàmiques de treball cooperatiu: grups d’investigació, trencaclosques, tutoria entre iguals, equips d’experts, etc.
 • Estratègies de gestió dels grups: responsabilitats, estratègies de comunicació inclusiva i no violenta, i eines per a l’autoavaluació.
 

8a sessió: Bases psicològiques per a la construcció de la personalitat sana: característiques del vincle segur, patrons típics en l’acompanyament i actituds bàsiques de l’educador/a

 

 • Teoria integradora i sistèmica de la construcció de la personalitat sana
 • Tipus de vincles i patrons en l’acompanyament: característiques i conseqüències
 • Condicions per a la construcció de la personalitat sana: actituds bàsiques en l’acompanyament adequat (P.O.E.M.A.)
 • Paràmetres i eines per a l’observació i la reflexió sobre les qualitats adaptatives de la personalitat infantil
 

9a sessió: La comunicació que uneix: expressió de límits, actitud en els conflictes i acompanyament emocional

 

 • Estructura de la personalitat
 • Dos nivells de tota comunicació humana
 • Autoestima
 • Bases de la comunicació que uneix des del cor
 • Idees de referència per a l’expressió de límits i per a l’acompanyament de conflicte
 • Possibilitats en l’acompanyament: ara, després, i abans
 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i criteris per al seu acompanyament
 • El registre simbòlic, l’orientació de l’atenció i la creació de relats enfortidor
 

10a. sessió: L’enfocament sistèmic, inclusiu i gloalitzat en les relacions, la família i l’entorn escolar. 

 

 • Els ordres de l’amor en les relacions personals i a l’entorn escolar
 • Desordres i dinàmiques mes típiques en les relacions familiars i en els entorns escolars
 • La relació amb les famílies: entrevistes, informes, i espais de comunicació
 • Intervencions estratègiques a l’escola i relació amb d’altres professionals d’ajuda
 

11a. Sessió: Materials i recursos pedagògics amb un enfocament globalitzat: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, projectes en xarxa, etc.

 

 • Criteris per a la selecció i creació de materials de qualitat per a l’aprenentatge autònom i vivencial amb un enfocament globalitzat
 • Recursos a internet per a la creació i adaptació de materials: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, etc.
 • Exemples de materials
 

12a.sessió: Processos de canvi: innovació actual al sistema educatiu i processos de canvi

 

 • Causes, antecedents i característiques del moviment d’innovació educativa actual
 • Tres estadis i cinc condicions del canvi a l’escola des d’un paradigma globalitzat
 • Altres eines i rúbriques per gestionar processos de canvi
 • Dos camins per al canvi personal
 
Pots accedir al a normativa de les formacions telemàtiques del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

DINÀMICA DE LA FORMACIÓ, PLATAFORMA DIGITAL I CALENDARI

 

El curs telemàtic d’educació viva compta amb una plataforma en línia Moodle en la qual es troben tots els materials, les activitats i els recursos per a cada sessió.

A través d’aquesta plataforma els participants del curs poden formular preguntes al facilitador del curs i lliuren les activitats i la narració final de cada sessió. Després de cada narració, el facilitador del curs fa un retorn a cada participant.

La plataforma compta també amb un apartat de materials i recursos pedagògics addicionals, així com un fòrum per a la trobada i els intercanvis amb altres participants del curs.

Per a cada sessió s’ofereix una trobada virtual opcional en que el formador presenta els continguts bàsics, els materials i les tasques de la sessio, i s’obre un espai de preguntes i diàleg amb els participants.

El temps estimat de dedicació per a cada sessió és de 10 hores.

El Caiev ha demanat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un reconeixement de 120 hores. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu.

L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 120 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs.

El facilitador del curs és Jordi Mateu Zorita, formador d’educació viva de l’associació CAIEV. Jordi Mateu ha treballat com a mestre en diferents escoles de Catalunya i Califòrnia durant 12 anys. Ha estat també assessor d’educació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant 9 anys. Des de l’any 2010 presideix l’associació CAIEV i realitza formacions presencials i assessoraments d’educació viva. És pare de 4 nens i dirigeix ​​una escola d’educació viva a prop de Barcelona.

El curs es pot seguir de dues maneres:

 

 • Opció individual: en aquesta opció, cada persona comença el curs en qualsevol moment, el segueix i l’acaba al seu ritme. A més de tenir la possibilitat de formular consultes al facilitador del curs en tot moment, en aquesta opció s’ofereix una trobada on line trimestral en grup amb el formador, en la que aquest presentarà els continguts de diferents sessions i obrirà un espai de consultes i diàleg. 
 
 • Opció grupal: en aquesta opció, cada persona és assignada a un grup que comença el curs al mateix temps. A més de tenir la possibilitat de formular consultes al facilitador del curs en tot moment, en aquesta opció s’ofereix una trobada mensual on line amb el formador, en la que aquest preentarà els continguts de cada sessió i obrirà un espai de consultes i diàleg. Aquesta opció impica la realització d’una sessió al mes.

En cas de necessitat, cada participant pot passar d’una opció a una altra, en el moment en que ho demani.

El preu del curs és de 350 euros que es paguen en el moment de la inscripció.  Per realitzar aquest curs has de ser Amic CAIEV.

Es pot començar el curs en qualsevol moment. La tramitació dels certiricats oficials es farà en acabar el curs escolar.

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

IMPORTANT: LEs COMANDES S'HAN DE FER PER SEPARAT

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h