Introducció Educació Viva

¿COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha d’haver pagat la subscripció d’Amic CAIEV. Aquesta subscripció és anual i la pots dur a terme a través de l’enllaç que es troba a continuació. Un cop feta podràs completar al procés d’inscripció al curs.

RECORDA QUE SI NO ETS AMIC CAIEV S’HAN DE FER DUES COMANDES PER SEPARAT, PRIMER LA SUBSCRIPCIÓ D’AMIC CAIEV I DESPRÉS LA INSCRIPCIÓ AL CURS.

Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí. Si ja has iniciat sessió pots continuar al procés d’inscripció a través de l’enllaç que es troba a continuació.

Introducció Educació Viva

Formadors del curs: Jordi Mateu
És necessari ser amic caiev? : Sí
Idioma: Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Octubre 2022
Data Final: Juny 2023
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Grups: SM1, SM2
Número de sessions: 10
Hores de formació: 100
Estat de les inscripcions: Oberta
Consulta calendari: Calendari formacions 2022-23

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 350€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El preu de cada sessió és de 55 euros, que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments. Les dates dels pagaments són les següents:

El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs).
El dia 1 de gener.
El dia 1 d’abril.

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul. Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El Caiev ha presentat aquesta formació per tal d’obtenir un reconeixement de 100 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 100 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls:

 • Les bases en l’acompanyament pedagògic i emocional,
 • Els aprenentatges autònoms i guiats.
 • Els processos creatius i expressius.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

Formació teòrica

 Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual Moodle, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 Anàlisi de situacions

 Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

Materials, experiències i recursos

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

Treball personal i en grup

Per a cada sessió hi ha unes propostes de lectura i aprofundiment de treball personal, i també hi ha unes tasques a realitzar en petits grups al llarg del curs.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

MÒDUL I: Les bases en accompanyament

L’educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó bàsicament una actitud d’acompanyar i tenir cura de les necessitats vitals dels infants. El primer bloc del curs consta de 4 sessions i  està destinat a compartir les bases d’aquesta mirada envers la infància.

Sessió 1: Fonaments de l’educació viva i patrons d’acompanyament

 • Bases psicopedagògiques i socials de l’educació viva
 • Tipus d’acompanyament
 • Cura dels processos de vida
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament

Sessió 2: L’acompanyament en la comunicació i l’expressió de límits 

 • Bases de la comunicació que uneix
 • Intervencions que enforteixen
 • Aspectes claus per a l’expressió de límits sense judici

Sessió 3: L’acompanyament emocional i en els conflictes

 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i l’acompanyament emocional
 • Pensament simbòlic i relats enfortidors
 • L’acompanyament en els conflictes

Sessió 4: La relació amb les famílies i l’enfocament sistèmic a les escoles

 • L’enfocament sistèmic en l’acompanyament
 • Els ordres de l’amor en les relacions
 • L’acompanyament al creixement de les famílies

MÒDUL II: Els aprenentatges vivencials, autònoms i guiats

Les activitats en un entorn educatiu viu es poden classificar en funció de dos eixos amb extrems que van des de l’activitat espontània a l’activitat programada per una banda, i des de l’activitat autònoma a l’activitat mediatitzada per l’adult, per una altra.

L’aprenentatge autònom i vivencial als ambients a través de l’experiència amb materials concrets i l’aprenentatge guiat per l’adult són els eixos del segon bloc del curs, que consta de 4 sessions.

Sessió 5: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de matemàtiques

 • Desenvolupament del pensament matemàtic
 • Ambient, recursos i materials de matemàtiques

Sessió 6: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de comunicació

 • Enfocaments en l’acompanyament de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita
 • Ambient, recursos i materials de lectura i escriptura

Sessió 7:  Currículum, programació i avaluació. Estructures pedagògiques I

 • Competències, currículum, avaluació i estructures de coordinació
 • Eestructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectres, ABP, tasques diversificades, rotllanes, processos, etc.
 • Models d’escoles vives i organització del dia a dia.

Sessió 8: L’activitat autònoma als ambients. Estructures pedagógiques II

 • Creació i organització dels ambients en un entorn d’educació viva
 • Estructures pedagògiques II: aprofundiment en les estructuress pedagògiques
 • Criteris de qualitat en l’acompanyament
MÒDUL III: Processos creatius i expressius


La creativitat i l’expressió són una manifestació intrínseca a la vida. La capacitat creativa és el fruit de la vivència autònoma, i l’expressivitat a través de diferents llenguatges (corporal, musical, lingüístic, plàstic, etc.) és el resultat del ser.

L’últim bloc del curs està destinat a aprofundir sobre com tenir cura de l’ambient i de les actituds per tal de permetre que aflorin aquestes capacitats innates. Aquest bloc consta de 2 sessions.

Sessió 9: Creativitat i expressió

 • Processos creatius i llenguatges expressius
 • Enfocaments en la creació d’ambients i l’acompanyament de l’expressivitat
 • Cosmovisió de l’educació viva

Sessió 10: Joc, cos, etapes del desenvolupament i tancament del curs

 • Sentit i evolució del joc autònom
 • Etapes del desenvolupament i tipus de jocs
 • Reflexions sobre l’acompanyament de la sexualitat
 • Tancament del curs
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h