telemàtic-educació-viva

¿COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha d’haver pagat la subscripció d’Amic CAIEV. Aquesta subscripció és anual i la pots dur a terme a través de l’enllaç que es troba a continuació. Un cop feta podràs completar al procés d’inscripció al curs.

RECORDA QUE SI NO ETS AMIC CAIEV S’HAN DE FER DUES COMANDES PER SEPARAT, PRIMER LA SUBSCRIPCIÓ D’AMIC CAIEV I DESPRÉS LA INSCRIPCIÓ AL CURS.

Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí. Si ja has iniciat sessió pots continuar al procés d’inscripció a través de l’enllaç que es troba a continuació.

Telemàtic Educació Viva

Formadors del curs: Jordi Mateu
És necessari ser amic caiev? : Sí
Idioma: Català
Tipus de curs: Telemàtic
Data Inici: Octubre 2022
Data Final: Juny 2023
Horari de les sessions: No hi ha horari fixe, només a les sessions Zoom
Número de sessions: 10
Sessions zoom: 8
Hores de formació: 120
Estat de les inscripcions: Oberta
Consulta calendari:
Dates sessions zoom:
 • 5 Octubre
 • 2 Novembre
 • 7 Desembre
 • 11 Gener
 • 1 Febrer
 • 1 Març
 • 12 Abril
 • 3 Maig

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 350€
Tipus de pagament: Pagament amb tarjeta

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El CAIEV ha presentat el reconeixement per la formació amb 120 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 120 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

El Curs telemàtic d’educació viva  és una formació a distància destinada a educadors, famílies, i professionals de l’àmbit de l’educació, que desitgen ampliar la seva formació en relació a:

 • L’aprenentatge vivencial i significatiu a través de diferents enfocaments globalitzats
 • L’acompanyament emocional dels infants i la comunicació que uneix
 • L’enfocament sistèmic en les relacions i en la institució escolar
CONTINGUTS I EIXOS DE LA FORMACIÓ
 

El curs està dividit en 10 sessions obligatòries + 2 sessions opcionals, cada una de les quals consta dels següents apartats:

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 • Bases conceptuals del tema, a través de documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per a posteriorment planificar i portar a terme noves intervencions
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i eines per a l’acompanyament
 • Un documental d’una escola viva inspiradora
 • Activitats per a l’auto coneixement i per al creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació del procés viscut.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

El contingut de les sessions és el següent:

1a. sessió: Fonaments conceptuals de l’educació viva i experiències educatives de referència. L’enfocament globalitzat en tots els àmbits i dimensions de l’escola.

 • Cosmovisió i fonaments científics de l’educació viva: auto poiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • Bases sociològiques, psicològiques i pedagògiques de l’educació viva
 • Models pedagògics d’escoles vives
 • Experiències educatives actuals de referència
 • Fonaments psicopedagògics de l’aprenentatge globalitzat. Antecedents històrics i models actuals.
 • Fonaments neurocientífics de l’aprenentatge. Modalitats d’aprenentatges i processos cognitius bàsics.
 • L’IQEV (l’index de qualitat d’educació viva) una eina d’auto anàlisi, de reflexió i d’elaboració de plans de millora als centres educatius

2a. sessió: Bases pedagògiques de l’educació viva: tipus d’aprenentatge, currículum, programació i processos d’avaluació, documentació i pràctica reflexiva

 • Bases neurocientífiques i psicològiques de l’aprenentatge i el desenvolupament
 • Model educatiu integral OCON: aprenentatge i comprensió
 • El currículum competencial: nivells de concreció i programació i en una escola viva
 • El circuit en espiral de l’avaluació: observació, documentació, anàlisis, reflexió, comunicació, planificació i intervenció.
 • Dos conceptes de currículum (pla d’estudis i documentació) i nivells de concreció en la programació
 • Tipus de coneixements: qualitats humanes, competències bàsiques, continguts conceptuals, procedimentals, actitudinals, i estratègies de regulació
 • El currículum competencial. Possibilitats i reptes del concepte de competència i de qualitats adaptatives
 • Organització del currículum actual
 • Elements de la programació de segon i tercer nivells. Eines, graelles i criteris per a la programació
 • Avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l’adquisició i la consolidació de capacitats i qualitats humanes adaptatives

3a. sessió: Models d’escoles i Estructures pedagògiques d’ una escola viva I: Caracterítzació d’ambients, racons, tallers, projectes, ABP, Tasques diversificades, centres d’interés, processos i rotllanes.

 • Criteris de les seqüencies d’aprenentatge que tenen un enfocament competencial i globalitzat
 • Organització i gestió de les seqüències d’aprenentatge: motivació, seqüències didàctiques, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.
 • Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l’aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en com ho aprèn
 • Tipologies d’estructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectes, ABP, tasques diversficades, centres d’interés, processos i rotllanes.
 • Modalitats d’organització d’escoles vives
 • Criteris i eines per a l’organització, gestió i seguiment de l’activitat dels infants.
 • Relacions de qualitat i tipus d’acompanyament

4a. sessió: Disseny i creació d’ambients d’aprenentatge autònom

 • Necessitats vitals dels infants i criteris psicopedagògics per a la creació d’espais a les diferents etapes evolutives
 • Criteris sensorials i estètics a tenir en compte per al disseny d’ambients
 • Tipus d’ambients, espais i microespais, i disposició dels materials
 • Característiques dels materials i de les propostes per a l’aprenentatge autònom. 

5a. sessió: L’aprenentatge autònom als ambients

 • Factors que condicionen l’activitat autònoma dels infants i criteris metodològics per afavorir una activitat autònoma focalitzada, competencial i de qualitat.
 • Enfocaments sobre l’activitat autònoma als ambients: eines per a la gestió, la coresponsabilitat, la planificació i el seguiment de l’activitat dels infants.
 • L’acompanyament pedagògic als ambients: moments de presentació dels materials i propostes, observació i documentació, acompanyament de l’activitat i provocacions.
 • Avaluació competencial en la pràctica reflexiva: pautes d’observació de l’activitat autònoma, anàlisis de la documentació, criteris per a la reflexió, elaboració d’informes.

6a. sessió: Estructures pedagògiques en escoles vives II: projectes, processos, aprenentatge basat en projectes i preguntes clau.

 • Característiques, semblances i diferències entre: treball per projectes, processos, tallers, centres d’interès, aprenentatge – servei,  aprenentatge basat en problemes i preguntes c
 • Enfocament integral (transversal, objectiu/subjectiu, competencial) en la planificació dels projectes
  Fases en la planificació i el desenvolupament d’un projecte d’investigació – acció autoregulat
 • Criteris per a l’acompanyament pedagògic i l’avaluació competencial dels processos. Documentació, rúbriques, tutories, carpeta d’aprenentatges, anàlisis i retorn.

7a sessió: Personalització de l’aprenentatge, processos de grup. pedagogia del contracte, aprenentatge cooperatiu i enfocament dialògic

 • Característiques de l’aprenentatge cooperatiu, la pedagogia del contracte i l’enfocament dialògic.
 • Dinàmiques de treball cooperatiu: grups d’investigació, trencaclosques, tutoria entre iguals, equips d’experts, etc.
 • Estratègies de gestió dels grups: responsabilitats, estratègies de comunicació inclusiva i no violenta, i eines per a l’autoavaluació.

8a sessió: Bases psicològiques per a la construcció de la personalitat sana: característiques del vincle segur, patrons típics en l’acompanyament i actituds bàsiques de l’educador/a

 • Teoria integradora i sistèmica de la construcció de la personalitat sana
 • Tipus de vincles i patrons en l’acompanyament: característiques i conseqüències
 • Condicions per a la construcció de la personalitat sana: actituds bàsiques en l’acompanyament adequat (P.O.E.M.A.)
 • Paràmetres i eines per a l’observació i la reflexió sobre les qualitats adaptatives de la personalitat infantil

9a sessió: La comunicació que uneix: expressió de límits, actitud en els conflictes i acompanyament emocional

 • Estructura de la personalitat
 • Dos nivells de tota comunicació humana
 • Autoestima
 • Bases de la comunicació que uneix des del cor
 • Idees de referència per a l’expressió de límits i per a l’acompanyament de conflicte
 • Possibilitats en l’acompanyament: ara, després, i abans
 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i criteris per al seu acompanyament
 • El registre simbòlic, l’orientació de l’atenció i la creació de relats enfortidor

10a. sessió: L’enfocament sistèmic, inclusiu i gloalitzat en les relacions, la família i l’entorn escolar. 

 • Els ordres de l’amor en les relacions personals i a l’entorn escolar
 • Desordres i dinàmiques mes típiques en les relacions familiars i en els entorns escolars
 • La relació amb les famílies: entrevistes, informes, i espais de comunicació
 • Intervencions estratègiques a l’escola i relació amb d’altres professionals d’ajuda

11a. Sessió: Materials i recursos pedagògics amb un enfocament globalitzat: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, projectes en xarxa, etc.

 • Criteris per a la selecció i creació de materials de qualitat per a l’aprenentatge autònom i vivencial amb un enfocament globalitzat
 • Recursos a internet per a la creació i adaptació de materials: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, etc.
 • Exemples de materials

12a.sessió: Processos de canvi: innovació actual al sistema educatiu i processos de canvi

 • Causes, antecedents i característiques del moviment d’innovació educativa actual
 • Tres estadis i cinc condicions del canvi a l’escola des d’un paradigma globalitzat
 • Altres eines i rúbriques per gestionar processos de canvi
 • Dos camins per al canvi personal
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h