Curs Mitjà d’Educació Viva

Places disponibles

El  curs mitjà d’educació viva és el segon any de la formació en educació viva, és  a dir, la continuació del curs d’Educació Viva que és l’introductori. En anys anteriors, aquest curs de segon any rebia el nom de curs de seguiment.

DESTINATARIS I OBJECTIUS

 

El curs està destinat a mestres, educadors/es, famílies i altres persones que ja hagin realitzat el Curs d’Educació Viva.

El Curs Mitjà d’Educació Viva té com a objectius que els participants:

 • Desenvolupin les actituds bàsiques en l’acompanyament (POEMA): Presència, Observació, Empatia, coMunicació, i acompanyament Adequat
 • Adquireixin una major percepció i desenvolupin estratègies per a l’acompanyament emocional i pedagògic dels infants
 • Coneguin recursos i eines per a la preparació d’ambients i vivències d’aprenentatge de qualitat segons l’Índex de Qualitat d’Educació Viva.
CONTINGUTS DEL CURS

 

El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en dos grans mòduls:

(i) les actituds i les estratègies per a l’acompanyament emocional, i  

(ii) l’acompanyament pedagògic.

MÒDUL I: ACTITUDS I ESTRATÈGIES PER A L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

 

El primer bloc del curs consta de 5 sessions i  està destinat a aprofundir sobre l’observació i l’acompanyament del món emocional, i sobre la construcció de l’autoestima de l’infant.

 

Sessió 1: Presència, observació i paràmetres d’anàlisi de la personalitat infantil

 • Teoria integral de la construcció de la personalitat infantil
 • Estratègies per al cultiu de la presència i de l’actitud d’observació i d’escolta
 • Paràmetres d’observació i d’anàlisi de la personalitat

 

Sessió 2: L’acompanyament emocional III: emocions bàsiques

 • Acompanyament de les emocions bàsiques (ràbia, tristesa, por, alegria) i de la seva expressió: agressivitat, passivitat, ansietat, rebequeries, mentides, etc.
 • Percepció de les necessitats bàsiques al darrera de les emocions i presa de consciència de la reacció empàtica de l’educador
 • Aprofundiment en l’expressió de límits i en l’acompanyament dels conflictes entre infants

 

Sessió 3: L’acompanyament emocional IV: conflictes socio emocionals i dinàmiques de grups

 • Acompanyament en els conflictes socio emocionals: exclusions, lideratges, dependències, aïllaments, etc.
 • Eines d’anàlisi de les dinàmiques de grups i activitats de tutoria i cohesió de grup
 • Aprofundiment en l’expressió de límits i en l’acompanyament dels conflictes grupals 

 

Sessió 4:  La comunicació dels educadors i la gestió de rotllanes

 • Anàlisi de la comunicació verbal / no verbal i dels estils de comunicació segons els tipus d’acompanyament
 • Principis i estratègies de la comunicació no violenta (CNV)
 • Estratègies de gestió i de comunicació dels educadors durant les rotllanes

 

Sessió 5: L’enfocament sistèmic II: observació i anàlisi de les dinàmiques relacionals a la família i acompanyament dels conflictes sistèmics

 • Paràmetres i eines per l’observació dels jocs relacionals, dels tipus d’aferrament i dels registres de comunicació
 • L’acompanyament a l’escola dels conflictes sistèmics: separacions, gelosies, pèrdues, absències, etc.
 • La narració de contes com a eina per a l’acompanyament emocional

MÒDUL II: ACTITUDS I ESTRATÈGIES PER A L’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC

 

El segon mòdul del curs consta també de 5 sessions dedicades a l’acompanyament de les vivències d’aprenentatge, amb un enfocament de pràctica reflexiva. Durant el mòdul s’aprofundeix en els criteris i actituds per a l’acompanyament, així com en les diferents estructures pedagògiques en l’educació viva.

 

Sessió 6: Currículum, programació i avaluació en l’educació viva

 • Possibilitats del currículum competencial: currículum com a pla d’estudis (primer i segon nivell de concreció) i currículum en acció (tercer nivell)
 • L’Índex de Qualitat d’Educació Viva, una eine per a la programació integral de les vivències d’aprenentatge i per a auto avaluar i orientar els processos de canvi
 • L’avaluació com a pràctica reflexiva: observació, documentació, anàlisi, comunicació, planificació i intervenció. Elaboració d’informes

 

Sessió 7: Criteris i actituds en l’acompanyament pedagògic

 • Criteris de qualitat en l’acompanyament de l’activitat autònoma als ambients
 • Criteris de qualitat en l’acompanyament de l’activitat guiada: projectes de grup, tallers, centres d’interès, processos, etc.
 • Eines per a l’observació i anàlisi de l’acompanyament dels educadors

 

Sessió 8: Anàlisi, crítica i construcció de materials pedagògics

 • Criteris de qualitat i d’anàlisi dels materials pedagògics
 • Crítica i construcció de materials pedagògics: capses de recerca, petites investigacions, preguntes de recerca, etc.
 • Pàgines web amb recursos i materials pedagògics

 

Sessió 9: Disseny d’ambients i eines per a l’observació, el seguiment i l’anàlisi de l’activitat autònoma

 • Criteris per a la creació d’ambients multi temàtics i ambients mono temàtics: competències, intel·ligències múltiples, àmbits d’aprenentatge, continguts curriculars, etc.
 • Eines per a l’observació, el seguiment i l’anàlisi de l’activitat autònoma: pautes d’observació, plans de compromisos, fulls de documentació, portafolis, etc.

 

Sessió 10: Disseny de propostes i tallers interdisciplinars

 • Planificació integral (eina OCON) de propostes i tallers interdisciplinars
 • Recorregut sensorial, simbòlic i representatiu dels tallers intercisciplinars
 • Pàgines web amb recursos i exemples de tallers interdisciplinars

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa 2019-20. V1

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb   els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

 

Reflexions teòriques

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i  d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

 

Possibilitat de pràctiques

Els assistents tenen la possibilitat de fer pràctiques  en espais d’educació viva, tant públics com alternatius. Aquestes pràctiques, però, no són obligatòries.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El Curs Mitjà d’educació viva està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament atorga un certificat de 100 hores (50 presencials i 50 de treball personal) per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior, a més de tenir un perfil actiu al Departament (ATRI).

 

Les persones que no compleixin aquest requisit rebran un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

 

FORMADORS DEL CURS

Tots els formadors del curs tenen una àmplia experiència com a educadors d’escoles públiques i alternatives d’educació viva.  Podeu trobar una breu descripció del perfil dels formadors aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS I LLOC

Els horaris, grups i llocs de la formació estan disponibles en el següent enllaç:  Grups curs Mitjà

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 55 euros per sessió que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
 • El dia 1 de gener. Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou dos sessions i l’import és de 110€.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h