Curs telemàtic d’educació viva

Curs 2019-20

Places disponibles

DESTINATARIS I OBJETIUS

 

El Curs telemàtic d’educació viva  és una formació a distància destinada a educadors, famílies, i professionals de l’àmbit de l’educació, que desitgen ampliar la seva formació en relació a:

 

 • L’aprenentatge significatiu i vivencial a través de diferents enfocaments globalitzats
 • L’acompanyament emocional dels infants i la comunicació que uneix
 • L’enfocament sistèmic en les relacions i en la institució escolar

CONTINGUTS I EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

El curs està dividit en 10 sessions, cada una de les quals consta des següents apartats:

 

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 • Bases conceptuals del tema, a través de documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per a posteriorment planificar i portar a terme noves intervencions
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores
 • Activitats per a l’auto coneixement i per al creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació del procés viscut.

 

El contingut de les sessions és el següent:

1ª sessió: Processos de canvi: innovació actual al sistema educatiu i processos de canvi personals

 • Causes, antecedents i característiques del moviment d’innovació educativa actual
 • Tres estadis i cinc condicions del canvi a l’escola des d’un paradigma globalitzat
 • L’ IQEV (Índex de Qualitat d’Educació Viva): una eina per al diagnòstic, la planificació, i el seguiment dels processos de canvi amb un enfocament globalitzat a una escola
 • Altres eines i rúbriques per gestionar processos de canvi
 • Dos camins per al canvi personal

 

2ª sessió: Fonaments conceptuals de l’educació viva i experiències educatives de referència. L’enfocament globalitzat en tots els àmbits i dimensions de l’escola.

 • Cosmovisió i fonaments científics de l’educació viva: auto poiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • L’enfocament globalitzat en tots els àmbits i dimensions de l’escola
 • Bases sociològiques, psicològiques i pedagògiques de l’educació viva
 • Models pedagògics d’escoles vives
 • Xarxes d’innovació educativa i experiències educatives actuals de referència

 

3ª sessió: Bases psicològiques per a la construcció de la personalitat sana: característiques del vincle segur, patrons típics en l’acompanyament i actituds bàsiques de l’educador/a

 • Teoria integradora i sistèmica de la construcció de la personalitat sana
 • Tipus de vincles i patrons en l’acompanyament: característiques i conseqüències
 • Condicions per a la construcció de la personalitat sana: actituds bàsiques en l’acompanyament adequat (P.O.E.M.A.)
 • Paràmetres i eines per a l’observació i la reflexió sobre les qualitats adaptatives de la personalitat infantil

 

4ª sessió: La comunicació que uneix: expressió de límits, actitud en els conflictes i acompanyament emocional

 • Possibilitats en l’acompanyament: ara, després, i abans
 • Bases de la comunicació que uneix 
 • Idees de referència per a l’expressió de límits i per a l’acompanyament de conflictes
 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i criteris per al seu acompanyament
 • El registre simbòlic, l’orientació de l’atenció i la creació de relats enfortidors
 • Els programes d’educació emocional amb un enfocament globalitzat

 

5ª sessió: L’enfocament sistèmic, inclusiu i gloalitzat en les relacions, la família i l’entorn escolar. Estructures organitzatives d’una escola viva: reunions de l’equip pedagògic, estructures de coordinació, i models d’organització

 • Els ordres de l’amor en les relacions personals i a l’entorn escolar
 • Desordres i dinàmiques mes típiques en les relacions familiars i en els entorns escolars
 • La relació amb les famílies: entrevistes, informes, i espais de comunicació
 • Intervencions estratègiques a l’escola i relació amb d’altres professionals d’ajuda
 • Models d’organització de l’equip pedagògic en escoles vives per donar resposta a les necessitats urgents i importants
 • Criteris sistèmics per a la coordinació i la circulació de la informació
 • Dinàmiques de grup per al cultiu d’unes relacions de qualitat entre l’equip pedagògic
 • Aspectes sistèmics a considerar en la creació i transformació d’un espai educatiu

 

6ª sessió: Bases pedagògiques de l’educació viva i de l’enfocament globalitzat: tipus d’aprenentatge, currículum, programació i processos d’avaluació competencial

 • Bases neurocientífiques i psicològiques de l’aprenentatge i el desenvolupament
 • Marc teòric sobre l’aprenentatge globalitzat mitjançant la integració de continguts procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement
 • L’enfocament competencial en l’aprenentatge globalitzat: programació, desenvolupament de seqüències d’aprenentatge, documentació, anàlisis i avaluació competencial
 • Definició de criteris per concretar les dimensions, les competències, els continguts i els criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes o en altres metodologies globalitzadores de cada curs escolar
 • Criteris metodològics per dissenyar contextos, processos i seqüències d’aprenentatge globalitzat
 • Model educatiu integral de la programació OCON: aprenentatge i comprensió
 • El circuit en espiral de l’avaluació: observació, documentació, anàlisis, reflexió, comunicació, planificació i intervenció.
 • Avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l’adquisició i la consolidació de les competències

 

7ª sessió: Metodologies globalitzades i estructures pedagògiques d’ una escola viva I: l’aprenentatge en els ambients, materials de qualitat i criteris per a l’acompanyament pedagògic

 • Models d’escoles vives i tipus de estructures pedagògiques guiades i autònomes amb un enfocament globalitzat
 • Condicions per a la creació d’ambients d’aprenentatge autònom i de qualitat
 • Característiques de qualitat i tipus de materials per a l’aprenentatge autònom en els ambients: materials de pràctica, petites investigacions guiades, capses d’investigació i preguntes obertes
 • Factors que condicionen l’activitat autònoma dels infants i criteris metodològics per afavorir una activitat autònoma focalitzada, competencial i de qualitat.
 • Enfocaments sobre l’activitat autònoma als ambients: eines per a la gestió, la coresponsabilitat, la planificació i el seguiment de l’activitat dels infants.
 • L’acompanyament pedagògic als ambients: moments de presentació dels materials i propostes, observació i documentació, acompanyament de l’activitat i provocacions.
 • Avaluació competencial en la pràctica reflexiva: pautes d’observació de l’activitat autònoma, anàlisis de la documentació, criteris per a la reflexió, i elaboració d’informes.
 • Criteris de qualitat en l’acompanyament pedagògic

 

8ª sessió: Metodologies globalitzades i estructures pedagògiques d’una escola viva II: l’aprenentatge basat en projectes, tallers i processos.

 • Tipologia d’activitats guiades en una escola d’educació viva
 • Característiques, semblances i diferències entre: treball per projectes, processos, tallers, centres d’interès, aprenentatge – servei, aprenentatge basat en problemes i preguntes clau
 • Enfocament integral (transversal, objectiu/subjectiu, competencial) en la planificació dels projectes
 • Fases en la planificació i el desenvolupament d’un projecte d’investigació – acció autoregulat.
 • Criteris per a l’acompanyament pedagògic i l’avaluació competencial dels processos. Documentació, rúbriques, tutories, carpeta d’aprenentatges, anàlisis i retorn.

 

9a sessió: Metodologies globalitzades i estructures pedagògiques d’una escola viva III: treball cooperatiu, pedagogia del contracte, l’enfocament dialògic, temps de grup, tutories i dinàmiques de grup

 • Característiques de l’aprenentatge cooperatiu, la pedagogia del contracte i l’enfocament dialògic.
 • Dinàmiques de treball cooperatiu: grups d’investigació, trencaclosques, tutoria entre iguals, equips d’experts, etc.
 • Aprenentatge dialògic des d’un enfocament pedagògic que permeti als estudiants explorar, discutir i construir conceptes, habilitats i actituds per establir relacions de manera significativa interdisciplinàriament utilitzant contextos que impliquin situacions problematitzades del món real.
 • Estratègies de gestió dels grups: responsabilitats, estratègies de comunicació inclusiva i no violenta, i eines per a l’autoavaluació.
 • Pautes d’observació i activitats per facilitar les tutories i les dinàmiques de grups

 

10a. Sessió: Materials i recursos pedagògics amb un enfocament globalitzat: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, projectes en xarxa, etc.

 • Criteris per a la selecció i creació de materials de qualitat per a l’aprenentatge autònom i vivencial amb un enfocament globalitzat
 • Recursos a internet per a la creació i adaptació de materials: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, etc.
 • Exemples de materials

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa 2019-20. V1

DINÀMICA DE LA FORMACIÓ I PLATAFORMA DIGITAL

 

El curs telemàtic d’educació viva compta amb una plataforma en línia Moodle en la qual es troben tots els materials, les activitats i els recursos per a cada sessió.

 

A través d’aquesta plataforma els participants del curs poden formular preguntes al facilitador del curs i lliuren les activitats i la narració final de cada sessió. Després de cada narració, el facilitador del curs fa un retorn a cada participant.

 

La plataforma compta també amb un apartat de materials i recursos pedagògics addicionals, així com un fòrum per a la trobada i els intercanvis amb altres participants del curs.

 

El temps estimat de dedicació per a cada sessió és de 10 hores.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

 

El curs telemàtic d’educació viva està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb 100 hores. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu.

L’assocació Caiev ha demanat també al Departament d’Educació que aquest curs serveixi per tal d’activar el perfil de metodologies globalitzades, ja que compta amb tots els continguts i hores necessàries segons la normativa oficial.

L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 100 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs.

 

Per a un altre tipus de possibles acreditacions, poden contactar la secretària de l’associació.

PREU 

 

El preu del curs és de 350 euros que es paguen en el moment de la inscripció.  Per realitzar aquest curs has de ser Amic CAIEV.

 

Es pot començar el curs en qualsevol moment del curs escolar 2019-20.  Hi haurà dues dates de finalització del curs, al mes de Febrer i al Juny.

FACILITADOR DEL CURS

 

El facilitador del curs és Jordi Mateu Zorita, formador d’educació viva de l’associació CAIEV. Jordi Mateu ha treballat com a mestre en diferents escoles de Catalunya i Califòrnia durant 12 anys. Ha estat també assessor d’educació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant 9 anys. Des de l’any 2010 presideix l’associació CAIEV i realitza formacions presencials i assessoraments d’educació viva. És pare de 4 nens i dirigeix ​​una escola d’educació viva a prop de Barcelona.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

 

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

 

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h