Curs / Monogràfics de

materials i recursos pedagògics

Les inscripcions per aquest curs, Materials i recursos pedagògics, estan exhaurides.  No s’obra la matriculació per monogràfics individuals perquè ja s’ha omplert el grup per aquest primer any.

 

Gràcies!

Motivacions

 

L’acompanyament del creixement integral dels nens requereix que els educadors:

 

 • Comptin amb unes qualitats i actituds personals equilibrades i madures,
 • Disposin d’una capacitat d’observació, anàlisi i planificació de contextos i intervencions que facilitin el creixement integral dels nens.
 • I alhora tinguin integrades les competències bàsiques i siguin experts en l’acompanyament i els recursos pedagògics d’alguna àrea d’aprenentatge.

 

L’associació Caiev i el Craev ofereixen ja diversos cursos d’introducció, seguiment i aprofundiment d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement i desenvolupament de recursos i materials pedagògics de les diferents àrees curriculars.

 

Destinataris i modalitat de seguiment del curs / Monogràfics

 

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència sobre els continguts, materials i recursos pedagògics bàsics dels diferents àmbits

 

La formació es pot seguir en dues modalitats:

 

 • Com a curs sencer, de dos anys de duració, un total de 18 sessions, una al mes, distribuïdes en 9 sessions el primer any i 9 sessions el segon any.
 • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

 

Tindran prioritat en la inscripció les persones que:

 

 • Hagin fet el curs de seguiment d’educació viva
 • Hagin fet el curs d’introducció d’educació viva
 • Siguin o esdevinguin Amics-socis del Caiev
 • Triïn fer la modalitat de curs sencer

 

Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual, hagi o no fet la formació prèvia d’introducció a l’educació viva.

 

Objectius

 

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un àrea o temàtica d’aprenentatge. La formació sencera pretén que els participants:

 

 • Coneguin en què consisteix cada àrea, com s’estructura, com contribueix al desenvolupament, quina funció social té, i com s’enquadra dins la cosmovisió de l’educació viva.
 • Tinguin vivències d’aprenentatge vivencial i actiu per a cada àrea i desenvolupin criteris de qualitat en l’acompanyament pedagògic de cada tema.
 • Coneguin materials i recursos pedagògics per la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers per a cada temàtica.

 

Enfocament de la formació

 

La determinació del currículum dels sistemes educatius es nodreix de cinc fonts d’informació (sociològica, epistemològica, psicològica, pedagògica i filosòfica o cosmovisió latent), en funció de les quals les administracions educatives estableixen les competències, les assignatures i els continguts curriculars.

 

Cada sessió de la formació està dedicada a una àrea o temàtica i pretén oferir una justificació de com aquesta àrea respon a les diferents fonts el currículum. Sobre cada temàtica es presentarà:

 

 • Quina és l’essència i com s’estructura aquesta àrea (font epistemològica)
 • Quina realitat psicològica té i com progressa al llarg del desenvolupament (font psicològica)
 • Quin valor social té (font sociològica)
 • Com contribueix a desenvolupar la cosmovisió de l’educació viva (font filosòfica)
 • I sobretot, quins plantejaments, materials i recursos pedagògics existeixen des del vessant de l’educació viva (font pedagògica)

 

El curs és fonamentalment pràctic i vol posar l’èmfasi en:

 

 • afavorir una vivència sobre la temàtica i
 • aportar materials i recursos pedagògics que facilitin la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers en grup.

 

Eixos de les sessions

 

Cada sessió comptarà amb les següents parts:

 

Part vivencial

 

El facilitador/a del grup proporciona una vivència en relació a la temàtica de la sessió. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència.

 

Part teòrica

 

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

 

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

 

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre materials, propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió que afavoreixin la creació d’ambients i la preparació de propostes i tallers.

 

Continguts de les sessions

 

A excepció de la primera sessió, l’ordre de la resta de sessions no necessàriament correspondrà amb l’ordre en què apareixen aquí.

 

 

 

1.  Currículum, competències, aprenentatge i criteris per a l’acompanyament pedagògic

 

Formador:  Jordi Mateu

 

La primera sessió del curs està dedicada a compartir quins són els criteris i punts de referència per organitzar el currículum d’un espai d’educació viva. Aportarem claredat a termes com intel·ligències múltiples, competències, continguts, necessitats vitals, fonts d’informació, etc. Reflexionarem sobre les aportacions de les ciències cognitives a la teoria de l’aprenentatge i les etapes del desenvolupament, i sobre els criteris d’un acompanyament pedagògic de qualitat segons l’educació viva.

 

2.  Art visual i plàstica

 

Formadora:  Marta Berrocal

 

L’expressió creativa pot tenir diversos plantejaments que posen l’èmfasi més en la facilitació de l’acte expressiu o en el desenvolupament del llenguatge i simbolisme plàstic. En aquesta sessió experimentarem un taller d’expressió amb un enfocament multidisciplinar. Compartirem també recursos i materials pedagògics per a la creació d’ambients i la preparació de propostes i tallers d’art.

 

3.  Psicmotricitat Aucouturier

 

Formadora:  Iolanda Vives

 

La psicomotricitat Aucouturier planteja les sessions com un recorregut que segueix el procés de desenvolupament natural de l’infant, que va des de l’acció sensoriomotriu a la simbolització i d’aquí a la representació cognitiva, i permet crear contextos de seguretat, vinculació i plaer que accepten les diferents maneres d’expressió dels infants dins d’un context contingut i estructurat. Compartirem en què consisteix aquest enfocament així com materials per a la creació de l’ambient de psicomotricitat i propostes motrius, simbòliques i de representacio.

 

4.  Contes i literatura infantil

 

Formadora:  Eva Martínez

 

En aquesta sessió compartirem alguns criteris bàsics a l’hora d’explicar contes i triar llibres de ficció i no ficció per a les aules. Aportarem també una selecció de contes per a diferents edats i per a acompanyar diferents situacions. Compartirem també idees per a la dinamització de la lectura així com per a la creació de la biblioteca de centre i les biblioteques d’aula.

 

5.  Lectoescriptura I

 

Formador:  Jordi Mateu

 

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un procés que progressa en paral·lel. Durant la sessió recordarem el procés d’adquisició d’aquesta competència i compartirem materials, recursos i activitats per la preparació de propostes, tallers i el racó o ambient de lectoescriptura per a l’etapa d’infantil i primer cicle de primària.

 

6.  Lectura i escriptura II

 

Formador:  Jordi Mateu

 

En aquesta segona sessió sobre lectoescriptura compartirem les competències que comporta aquest àmbit tant pel que fa a la comprensió lectora com a l’expressió escrita. Compartirem idees de projectes en marxa i propostes per afavorir la creació de situacions provocadores, així com materials i recursos per la preparació de racons, ambients i tallers de lectura i escriptura.

 

7,  Matemàtiques manipulatives I

 

Formadora:  Lara Giménez Barragan

 

El pensament matemàtic engloba diferents àrees cerebrals i subcompetències. L’aprenentatge d’aquest llenguatge requereix un procés que va des de la manipulació sensoriomotriu a la simbolització per arribar finalment a l’abstracció. Durant el primer taller compartirem els continguts d’aquesta àrea per a l’etapa d’infantil i cicle inicial de primària, així com materials disponibles i recursos pedagògics per a la creació d’ambients i tallers.

 

8.  Matemàtiques manipulatives II

 

Formadora:  Lara Giménez Barragan

 

Durant aquest segon taller de matemàtiques es compartiran els continguts que corresponen al cicle mitjà i superior de primària, així com materials i recursos pedagògics per la creació d’ambients, propostes i tallers en aquesta franja d’edat.

 

9.  Ciències experimentals

 

Formadora:  Irene Lapuente

 

El pensament científic té diferents tipus de processos segons l’edat que és necessari conèixer i respectar. En aquesta sessió compartirem algunes pautes per elaborar propostes i tallers d’experimentació, així com materials i recursos per a la creació d’ambients de ciències.

 

10.  Jocs de dinàmiques de grups i creació d’espais exteriors

 

En aquesta sessió compartirem un conjunt de tècniques i recursos per a la conducció de grups que tenen com a objectiu generar cohesió i un clima de relacions empàtiques dins dels grups. Aportarem també un recull de jocs segons la categoria presentada al curs d’introducció en funció de l’edat dels nens i compartirem alguns criteris per la creació dels espais exteriors.

 

11.  L’aprenentatge vivencial de l’Anglès

 

L’aprenentatge de l’Anglès en un entorn en què la llengua no està a la Societat requereix la creació de múltiples contextos d’ús comunicatiu i vivencial de la llengua. Compartirem exemples de funcions comunicatives que poden ser atractives per a nens de diferents edats, així com recursos i materials per la creació del laboratori d’idiomes i del taller d’Anglès.

 

12.  Coneixement del medi social

 

En aquesta sessió compartirem diferents propostes per poder fer presents i vius el medi social i la història. Aportarem també idees per crear ambients de medi social i història, així com materials i recursos per la preparació de propostes i tallers.

 

13.  Tecnologia

 

La tecnologia és un àrea que permet desenvolupar múltiples competències. Durant la sessió compartirem propostes, materials i recursos per la creació de l’ambient de tecnologia i la preparació de tallers.

 

14.  Comunicació audiovisual

 

La creació audiovisual pot articular la utilització de competències transversals. És una eina també de gran impacte social i individual. Compartirem alguns criteris en relació a les tecnologies audiovisuals, així com recursos, materials i propostes per la creació d’ambients i tallers.

 

15.  Joc simbòlic i art dramàtic

 

L’art dramàtic és una eina que permet expressar estats d’ànim, conèixer personatges arquetípics i afrontar situacions reals des de la seguretat de la ficció. Durant la sessió compartirem idees per la creació dels ambients de joc simbòlic i teatre, així com propostes, exercicis i tècniques per la preparació de tallers de teatre amb un enfocament creatiu.

 

16.  Ciències de la naturalesa

 

El medi natural i l’experiència del propi cos són una font de recursos i vivències. En aquesta sessió compartirem experiències, propostes, materials i recursos per la creació de l’ambient i de tallers de ciències naturals.

 

17.  Programació i robòtica

 

La programació i la robòtica son àrees que permeten el desenvolupament de múltiples competències. Durant la sessió compartirem algues eines de programació adequades per als nens de primària, així com materials, propostes i recursos per a la preparació de tallers.

 

18.  Música i expressió corporal

 

La música és un llenguatge que ens acompanya des del naixement. Té la capacitat de connectar amb facilitat amb les nostres emocions. En aquesta sessió compartirem alguns criteris per crear l’ambient de música i per preparar propostes i tallers de música i expressió corporal.

 

Formadors

 

Cada sessió del curs està facilitada per un professional expert en la temàtica en qüestió. Tots els formadors són persones amb una àmplia trajectòria professional en la temàtica de la sessió.

 

La formació està coordinada per en Jordi Mateu, director del Craev, que assisteix a totes les sessions i proporciona acompanyament al grup.

 

El facilitador/a de cada sessió serà anunciat en el moment de la convocatòria de la sessió – monogràfic.

 

Horari i preu

 

El curs es desenvolupa un diumenge al mes, de 9:00 a 15:00 hores, a una escola viva de Barcelona. La formació es pot seguir en dues modalitats:

 

Modalitat curs sencer: El cost és de 50 euros per sessió. El pagament del curs sencer es fa per domiciliació bancària al vostre compte corrent, en tres cobraments fraccionats. El primer cobrament inclou les tres primeres sessions, d’octubre a desembre. L’import d’aquest primer pagament és de 150 euros. El segon cobrament inclou les tres següents sessions (150 €), i el tercer cobrament inclou les tres darreres sessions (150 €). El cobrament es farà a l’inici de cada mòdul, el dia 1 del mes en curs (octubre, gener i abril). Per al segon any de formació, el cobrament es farà de manera anàloga.

 

No es faran devolucions de les quotes trimestrals per falta d’assistència. En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa de la modalitat de curs a l’acabament de cada trimestre (desembre i març), i no caldrà que feu el pagament de la resta del curs, però caldrà comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d’antelació.

 

Modalitat monogràfics individuals: El cost per sessió o monogràfic individual és de 65 euros si en el moment de la inscripció a la sessió sou o esdeveniu Socis – Amics del Caiev, o be 80 euros si no sou socis. El cobrament de les sessions en aquesta modalitat es fa per ingrés al compte corrent de l’associació en el període d’inscripció al monogràfic que s’anunciarà a través del nostre web i la nostra llista de distribució.

 

Procés d’inscripció

 

Si esteu interessats/des en la modalitat de curs sencer, heu de: 

 

 • Fer un ingrés de 50 euros al número de compte corrent de la Caixa d’enginyers ES05 3025 0018 9814 0000 8178, en què aparegui com a concepte ‘Amic Caiev’ i a continuació el vostre número de soci, és a dir: Amic caiev núm. DNI / NIE. Aquests diners us permetran ser socis – amics simpatitzants de l’associació d’educació viva Caiev, i gaudir de les seves activitats. Podeu trobar informació dels serveis als quals tindreu accés en aquest enllaç: http://caiev.com/index.php/qui-som/ 
 • Donar-vos d´alta a la nostra associació com a Soci-Amic a través d’aquest enllaç: http://caiev.com/index.php/membership-join/ 
 • Un cop us registreu, us enviarem un missatge en què us confirmarem la vostra plaça. Les reserves de plaça es faran en funció de l’ordre dels ingressos.

 

Si esteu interessats/des en la modalitat de monogràfics individuals i voleu esdevenir Amics-Socis per gaudir del descompte en el preu de les sessions, heu de:

 

 • Fer un ingrés de 50 euros al número de compte corrent de la Caixa d’enginyers ES05 3025 0018 9814 0000 8178, en què aparegui com a concepte ‘Amic Caiev’ i a continuació el vostre número de soci, és a dir: Amic caiev núm. DNI / NIE. Aquests diners us permetran ser socis – amics simpatitzants de l’associació d’educació viva Caiev, i gaudir de les seves activitats. Podeu trobar informació dels serveis als quals tindreu accés en aquest enllaç: http://caiev.com/index.php/qui-som/ 
 • Donar-vos d´alta a la nostra associació com a Soci-Amic a través d’aquest enllaç: http://caiev.com/index.php/membership-join/ 
 • Inscriure-us i fer el pagament del monogràfic en el moment en què s’obri la inscripció un més abans de l’inici del monogràfic.

 

Prioritats en el procés d’inscripció

 

Les places són limitades a un únic grup. El procés d’inscripció s’obrirà primer per a les persones que vulguin fer el curs sencer. Si queden places disponibles, aleshores s’obrirà el procés a persones que vulguin fer sessions individuals.

 

Per a la inscripció al curs sencer:

 

 • Fins al dia 3 de setembre, la inscripció està restringida a les persones que heu fet o be el curs d’introducció o be el curs de seguiment d’educació viva i trieu l’opció de curs sencer.
 • Del 4 de setembre fins al 24 de setembre, la inscripció estarà oberta qualsevol persona que triï l’opció de curs sencer, hagi o no fet el curs d’introducció o seguiment.

 

Per a la inscripció com a monogràfics individuals:

 

 • Del 25 de setembre a l’1 d’octubre la inscripció estarà oberta per a les persones que vulgueu fer la primera sessió com a monogràfic individual i sigueu socis-amics del Caiev.
 • A partir de l’1 d’octubre la inscripció estarà oberta a la resta de persones, que no sigueu socis-amics del Caiev i vulgueu fer la primera sessió individual.

 

Si us interessa fer alguna altra sessió com a monogràfic individual, la inscripció a cada sessió s’obrirà un mes abans de la sessió.

 

Per conèixer la data exacta en què començarà la inscripció a cada sessió com a monogràfic individual, consulteu el web del Caiev o be escriviu un e-mail a educacioviva@gmail.com

 

Calendari de la formació

 

La formació del primer any té lloc durant els següent calendari:

GRUPRPDM11
HORARIDiumenge
9.00 a 15.00 hores
CALENDARI
SessióMesDiaTemesFormadors
1aOCT8Currículum, competències, aprenentatge i criteris per a l’acompanyament pedagògicJordi Mateu
2aNOV5Lectura i escriptura IIPendent, per recuperar
3aDES3Lectoescriptura IJordi Mateu
4aGEN14Contes i literatura infantilEva Martínez
5aFEB4Ciències experimentalsIrene Lapuente
6aMAR4Psicmotricitat AucouturierIolanda Vives
7aABR8Matemàtiques manipulatives ILara Giménez Barragan
8aMAI6Matemàtiques manipulatives IILara Giménez Barragan
9aJUN3Art visual i plàsticaMarta Berrocal
2aPendent dataLectura i escriptura IIJordi Mateu

Reconeixement de la formació

 

L’associació Caiev està tramitant el reconeixement de la formació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb una durada de 100 hores (54 hores presencials i 46 hores de lectura i treball personal). Totes les formacions de l’associació que hem presentat al Departament fins ara han estat reconegudes oficialment. El Departament d’Ensenyament atorga certificats de reconeixement a persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tèncis d’infantil de grau superior. La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació Caiev d’educació viva.

 

MAIL DE SECRETARIA: educacioviva@gmail.com

 

Web del Caiev: http://caiev.com/

 

Web del Craev: http://www.educacionviva.com

Si voleu descarregar-vos la informació completa del curs, ho podeu fer aquí.

Fes clic aquí

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h