Curs de Seguiment Educació Viva

Educadors/es escoles homologades i famílies

2017 – 18

Objectius i enfocament del curs

 

L’objectiu del curs és continuar amb el desenvolupament d’actituds, capacitats i recursos per a l’acompanyament dels nens i nenes de 3 a 12 anys en entorns escolars homologats. Cada sessió comptarà amb tres grans eixos de treball: marc de referència, relacions, i recursos i estratègies d’intervenció:

 

Marc de referència: Per tal de poder generar línies d’intervenció adequades, cal que els educadors/es comptem amb un marc de referència sostingut en les aportacions actuals de la psicologia, la psicoteràpia, la pedagogia, les neurociències, i les teories sobre l’estructura de la realitat.

 

Relacions: Cada sessió comptarà amb dinàmiques per afavorir el desenvolupament de les cinc actituds bàsiques en l’acompanyament (POEMA); Presència, l’Observació interior i exterior, l’Empatia, la coMunicació des del lloc sistèmic adequat, i l’Amor. Igualment, al llarg de les sessions anirem tractant moltes de les situacions quotidianes que inquieten als educadors/es sobre les relacions amb els nens/es i les famílies.

 

Recursos i estratègies d’intervenció: El curs pretén també facilitar eines d’anàlisi i d’intervenció amb un enfocament integrador: paràmetres d’observació, eines descriptives, així com recursos i estratègies pedagògiques per a cada etapa del desenvolupament: ambients, propostes, tallers, capses de recerca, projectes, temps de grup, etc.

 

Contingut de les sessions

 

1a. Sessió: Cosmovisió i teoria de la personalitat

2a. Sessió; Processos de canvi

3a. Sessió: Currículum, eines d’observació i documentació

4a. Sessió: Activitat autònoma: ambients, propostes, capses de recerca i projectes

5a. Sessió; Activitat guiada; propostes I tallers

6a. Sessió: Temps de grup, tutories individuals i acompanyament emocional I

7a. Sessió: Acompanyament emocional II

8a. Sessió: Acompanyament emocional III

9a. Sessió: Relacions amb les famílies

10a Sessió: Canvi al sistema educatiu, i investigacions personals

 

Dinàmiques de les sessions

 

Cada sessió comptarà amb un temps dedicat a:

 

• Reflexions conceptuals per afavorir un marc de referència que serveixi de guia

• Dinàmiques vivencials per prendre consciència i practicar les relacions de qualitat.

• Anàlisi de situacions aportades pels participants

• Recursos i estratègies per afavorir l’anàlisi i les intervencions.

 

1a Sessió: Cosmovisió i teoria de la personalitat

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA PRIMERA SESSIÓ
Marc de referència

*  Cosmovisió i teoria de la personalitat de l’educació viva:  complexitat, sistemes, autopoiesis, desenvolupament i aprenentatge.

*  Capes de la personalitat:  esquemes bioenergètics, somàtics, emocionals i mentals.

 

Relacions

*  Vivenciem les característiques de les relacions de qualitat.

*  Actituds bàsiques en l’acompanyament:  Presència, Observació, Empatia, coMunicació i Amor.

 

Recursos i estratègies

*  Percepció corporal i cultiu del silenci interior.

*  Observació i consciència.

 

 

2a Sessió:  Processos de canvi

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA SEGONA SESSIÓ
Marc de referència

*  Condicions per al canvi sostenible:  necessitats, confiança, compromís, estructura, experiència i lideratge.

*  Cultura de pràctica reflexiva.

 

Relacions *  Vivenciem les característiques de comunicació que uneix.

 

Recursos i estratègies

*  L’Índex de Qualitat d’Educació Viva (IQEV):  una eina d’auto observació, relfexió i creació de plans de millora als centres.

*  Anàlisi de l’estructura sistèmica dels centres.

 

 

3a Sessió:  Currículum, eines d’observació i documentació

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA TERCERA SESSIÓ
Marc de referència

*  Intel·ligències, competències i eixos del currículum:  sistema jo, sistemes humans, sistemes vius i sistemes energètics.

*  Possibilitats del currículum per competències i eines de documentació.

 

Relacions *  Vivenciem el procés d’observació i planificació d’intervencions:  percepció, presa de dades, anàlisi i estructuració, motivacions i línies d’intervenció.

 

Recursos i estratègies

*  Indicadors de progrès.

*  Pautes d’observació.

*  Exemples de documentació i informes.

 

 

4a Sessió:  Activitat autònoma:  ambients, propostes, capses de recerca i projectes

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA QUARTA SESSIÓ
Marc de referència

*  Característiques dels ambients d’auto aprenentatge i de l’acompanyament de l’activitat autònoma.

*  Etapes del desenvolupament, competències, currículum i ambients.

*  Característiques dels materials autònoms de les propostes i les capses de recerca.

*  Característiques dels projectes, des de l’educació viva.

 

Relacions *  Vivenciem els ambients d’auto aprenentatge:  propostes i capses de recerca.

 

Recursos i estratègies

*  Plans de compromisos i eines de supervisió.

*  Pautes d’observació.

*  Recursos on-line per a la preparació de propostes i capses de recerca.

 

 

5a Sessió:  Activitat guiada:  propostes i tallers

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA CINQUENA SESSIÓ
Marc de referència

*  Estructura dels tallers i processos.

*  Característiques de l’acompanyament en l’activitat guiada.

 

Relacions *  Vivenciem la presentació d’una proposta i d’un taller guiat.

 

Recursos i estratègies *  Recursos on-line per a la preparació de propostes i tallers.

 

 

6a Sessió:  Activitats de grups i tutories.  Acompanyament emocional I

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA SISENA SESSIÓ
Marc de referència

*  Temps de grup:  assemblees, converses, dinàmiques de cohesió, etc.

*  Tutories individuals:  eixos de treball.

*  Acompanyament emocional I

 

Relacions *  Vivenciem una assemblea de grup.

 

Recursos i estratègies *  Recursos on-line per a la preparació de dinàmiques de grup i de tutories individuals.

 

 

7a Sessió:  L’acompanyament emocional II

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA SETENA SESSIÓ
Marc de referència

*  Sentit i significat de les emocions bàsiques:  por, ràbia, tristesa, alegria, ansietat.

*  L’expressió de límits i l’acompanyament dels conflictes amb amor, respecte i claredat.

 

Relacions *  Possibilitat en l’acompanyament de petites crisis:  rebequeries, mentides, plors, enfado, etc.

 

Recursos i estratègies *  Programes d’educació emocional.

 

 

8a Sessió:  L’acompanyament emocional III

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA VUITENA SESSIÓ
Marc de referència

*  Educació i intervencions terapèutiques a l’escola.

*  L’amor en les relacions.

 

Relacions

*  Acompanyament de l’agressivitat i la manca d’interès.

*  Acoompanyament en els conflictes socio-emocionals:  excluions, lideratges, dependències, aïllaments, etc.

 

Recursos i estratègies *  Recursos a tipologies de teràpies.

 

 

9a Sessió:  La relació amb les famílies

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA NOVENA SESSIÓ
Marc de referència

*  Tipus d’aferrament i estils de criança.

*  Dinàmiques als sistemes familiars.

 

Relacions *  Possibilitats en l’acompanyament dels gelos, les pèrdues, les separacions, els conflictes amb familiars, etc.

 

Recursos i estratègies

*  L’entrevista amb la família.

*  Paràmetres d’observació en la relació pares-fills.

 

 

10a Sessió:  Canvi al món educatiu, investigacions personals i tancament

 

EIXOS CONTINGUTS DE LA DESENA SESSIÓ
Marc de referència

*  L’educació com a element de canvi i de reproducció social.

*  Possibilitats per al canvi al món educatiu.

 

Relacions *  Presentació de les investigacions fetes al llarg del curs.

 

 

Procés d’inscripció

 

Si esteu interessats/des en el curs, heu de:

 

1. Fer un ingrés de 50 euros al número de compte corrent de la Caixa d’enginyers ES05 3025 0018 9814 0000 8178, en què aparegui com a concepte “Amic Caiev i el vostre número de DNI”. Aquests diners us permetran ser socis – amics simpatitzants de l’associació d’educació viva Caiev, i gaudir de les seves activitats. Podeu trobar informació dels serveis als quals tindreu accés en aquest enllaç:

http://caiev.com/index.php/qui-som/

 

2. Donar-vos d ́alta a la nostra associació com a Soci-Amic a través d’aquest enllaç:

http://caiev.com/index.php/membership-join/

 

Us enviarem un missatge en què us confirmarem la vostra plaça. Les reserves de plaça es faran en funció de l’ordre dels ingressos.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d’antelació.

 

Pagament del curs

 

A partir d’aquest any, el pagament del curs es fa per domiciliació bancària al vostre compte corrent, en tres cobraments fraccionats. El primer cobrament inclou les quatre primeres sessions, de setembre a desembre. L’import d’aquest primer pagament és de 200 euros. El segon cobrament inclou les tres següents sessions (150 €), i el tercer cobrament inclou les tres darreres sessions (150 €). El cobrament es farà a l’inici de cada mòdul, el dia 1 del mes en curs (setembre, gener i abril). En cassos excepcionals estudiarem la possibilitat de fer el cobrament del curs d’una manera diferent.

 

En cas de no poder assistir a alguna sessió del vostre grup, podeu venir a l’altre grup del curs de seguiment. Si no podeu assistir a cap grup, podreu recuperar la sessió el següent curs escolar, si torneu a ser amics-socis. En qualsevol cas no es faran devolucions de les quotes trimestrals per falta d’assistència. En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d’antelació.

 

Reconeixement de la formació

 

El Curs de seguiment a l’educació viva està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament atorga un certificat de 100 hores per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació Caiev d’educació viva.

 

Calendari del crus de Seguiment 2017 – 18

 

El calendari del grup del curs de seguiment és:

Grup obert

Nom del grupCsegM3
Destinataris d’aquest grupEducadors
FacilitadorsJordi Mateu
Calendari17.30 a 22.30
SessióDia
1a OCT25
2a DES20
3a GEN24
4a GEN31
5a FEB28
6a MAR21
7a ABR25
8a MAI23
9a JUN20
10a JUN27

Grups plens i tancats

Nom del grupCsegSM3CsegST3
Destinataris d’aquest grupEducadorsEducadors
FacilitadorsJordi MateuJordi Mateu
Calendari9.30 a 14.3016.30 a 21.30
SessióDiaDia
1a SET2323
2a OCT2121
3a NOV1818
4a DES1616
5a GEN2727
6a FEB1717
7a MAR1717
8a ABR2121
9a MAI1919
10a JUN1616

Materials de lectura

 

Cada sessió comptarà amb un document de lectura en què es Presentarà el marc de referència de la sessió. És molt recomanable que es faci una lectura del document abans de la sessió. Igualment, cada sessió comptarà amb altres materials de lectura per aprofundir-hi.

 

Prioritat en el voluntariat i en els seminaris d’aprofundiment

 

De manera opcional, les persones que ho desitgin i tinguin la disponibilitat necessària, podran optar a fer de voluntàries a l’espai d’educació viva del Craev. Les persones que facin el curs de seguiment tindran prioritat en aquesta opció.

 

Igualment, al llarg del curs escolar el Craev oferirà seminaris d’aprofundiment sobre temes concrets relacionats amb la temàtica del curs: contes, matemàtiques, pedagogia sistèmica, creació d’ambients d’aprenentatge, curriculum i estructures organitzatives, capses de recerca i projectes, etc. Les persones participants del curs de seguiment tindran prioritat també en la inscripció a aquests seminaris.

 

Mail de secretaria del CRAEV:

educacioviva@gmail.com

Per descarregar-vos el programa del curs de Seguiment, Curs seguiment 201718 escoles homologades WEB .

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h