L’associació CAIEV ofereix un curs  sobre l’enfocament de les metodologies amb enfocament globalitzat en educació viva. El curs vol afavorir un aprofundiment en temes com: la creació i gestió d’ambients d’auto aprenentatge, la planificació i acompanyament de processos i projectes d’investigació – acció, l’aprenentatge dialògic i la gestió inclusiva dels grups, la creació de propostes i materials per a l’aprenentatge globalitzat, i l’avaluació formativa competencial.

Aquesta formació inclou tots els continguts i totes les condicions que el Departament d’Ensenyament estableix per tal que un curs pugui activar el perfil de metodologies globalitzades. L’associació CAIEV ha demanat al Departament d’Ensenyament que aquesta formació activi directament el perfil de metodologies amb un enfocament globalitzat.

DESTINATARIS I OBJECTIUS

El curs està destinat a les persones que ja han acabat el curs d’introducció a l’educació viva, o be que l’estan realitzant durant aquest curs escolar.

La formació té com a objectiu, que en finalitzar el curs, els participants

 • Coneguin els principis conceptuals dels enfocaments globalitzats i siguin capaços de dissenyar entorns i activitats globalitzades amb el criteris psicopedagògics de l’educació viva.
 • Coneguin les característiques de diferents enfocaments globalitzats: activitat autònoma als ambients, projectes, processos, centres d’interés, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, pedagogia del contracte, etc.
 • Siguin capaços de programar contextos i activitats des d’un enfocament globalitzat i competencial i de portar a terme mecanismes d’avaluació que orientin la intervenció educativa.
 • Posin en pràctica els aprenentatges desenvolupats per tal de crear una unitat didàctica globalitzada i competencial amb l’enfocament de l’educació viva.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

El curs està dividit en 8 sessions, cadascuna de les quals consta dels següents apartats:

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 • Bases conceptuals del tema, a través d’un document bàsic i amb altres documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques addicionals.
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per posteriorment planificar i dur a terme noves intervencions
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores
 • Activitats per l’autoconeixement i el creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació del procés viscut

CONTINGUTS DE LES SESSIONS

1a sessió: Marc teòric sobre l’aprenentatge holístic mitjançant la integració de continguts procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement.

 • Fonaments psicopedagògics de l’aprenentatge globalitzat. Antecedents històrics i models actuals.
 • Fonaments neurocientífics de l’aprenentatge. Modalitats d’aprenentatges i processos cognitius bàsics.
 • Aprenentatge globalitzat dels continguts de manera contextualitzada, conscient i raonada mitjançant estratègies metodològiques.

 

2a Sessió: L’enfocament competencial en l’aprenentatge globalitzat: programació, desenvolupament de seqüències d’aprenentatge, documentació, anàlisis i avaluació competencial.

 • Enfocaments sobre el currículum i la programació – documentació en l’educació viva.
 • Criteris i estratègies per dissenyar i utilitzar a l’aula els diferents aspectes metodològics que afavoreixen un correcte assoliment de competències en el marc d’un sistema inclusiu.
 • Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l’aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en com ho aprèn
 • Definició de criteris per concretar les dimensions, les competències, els continguts i els criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes o en altres metodologies globalitzadores de cada curs escolar.
 • Avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l’adquisició i la consolidació de les competències.

 

3a. Sessió : Criteris metodològics per dissenyar contextos, processos i seqüències d’aprenentatge globalitzat.

 • Disseny de contextos que plantegin a l’alumne un desafiament amb capacitat de decidir i espais per dirigir la seva indagació.
 • Aprenentatge dialògic des d’un enfocament pedagògic que permeti als estudiants explorar, discutir i construir conceptes, habilitats i actituds per establir relacions de manera significativa interdisciplinàriament utilitzant contextos que impliquin situacions problematitzades del món real.
 • Aprenentatge individual i aprenentatge entre iguals per afavorir el procés educatiu.
 • Organització i gestió dels grups: motivació, seqüències didàctiques, recursos i materials, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.

 

4a. Sessió: Metodologies globalitzades I: Creació d’ambients d’aprenentatge

 • Necessitats vitals dels infants i criteris psicopedagògics per a la creació d’espais a les diferents etapes evolutives
 • Criteris sensorials i estètics a tenir en compte per al disseny d’ambients
 • Tipus d’ambients, espais i microespais, i disposició dels materials
 • Característiques dels materials i de les propostes per a l’aprenentatge autònom.

 

5a. Sessió: Metodologies globalitzades II: L’aprenentatge autònom als ambients

 • Factors que condicionen l’activitat autònoma dels infants i criteris metodològics per afavorir una activitat autònoma focalitzada, competencial i de qualitat.
 • Enfocaments sobre l’activitat autònoma als ambients: eines per a la gestió, la coresponsabilitat, la planificació i el seguiment de l’activitat dels infants.
 • L’acompanyament pedagògic als ambients: moments de presentació dels materials i propostes, observació i documentació, acompanyament de l’activitat i provocacions.
 • Avaluació competencial en la pràctica reflexiva: pautes d’observació de l’activitat autònoma, anàlisis de la documentació, criteris per a la reflexió, elaboració d’informes.

 

6a. Sessió: Metodologies globalitzades III: projectes, processos, aprenentatge – servei,  aprenentatge basat en problemes, i preguntes clau.

 • Característiques, semblances i diferències entre: treball per projectes, processos, tallers, centres d’interès, aprenentatge – servei, aprenentatge basat en problemes i preguntes clau
 • Enfocament integral (transversal, objectiu/subjectiu, competencial) en la planificació dels projectes
 • Fases en la planificació i el desenvolupament d’un projecte d’investigació – acció autoregulat.
 • Criteris per a l’acompanyament pedagògic i l’avaluació competencial dels processos. Documentació, rúbriques, tutories, carpeta d’aprenentatges, anàlisis i retorn.

 

7a. Sessió: Metodologies globalitzades IV: Treball cooperatiu, pedagogia del contracte, i enfocament dialògic

 • Característiques de l’aprenentatge cooperatiu, la pedagogia del contracte i l’enfocament dialògic.
 • Dinàmiques de treball cooperatiu: grups d’investigació, trencaclosques, tutoria entre iguals, equips d’experts, etc.
 • Estratègies de gestió dels grups: responsabilitats, estratègies de comunicació inclusiva i no violenta, i eines per a l’autoavaluació.

 

8a. Sessió: Materials i recursos pedagògics: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, projectes en xarxa, etc.

 • Criteris per a la selecció i creació de materials de qualitat per a l’aprenentatge autònom.
 • Recursos a internet per a la creació i adaptació de materials: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, etc.
 • Exemples de materials

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

L’associació CAIEV ha demanat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un reconeixement d’aquesta formació amb una durada de 80 hores.

El Departament d’Ensenyament atorga certificats de reconeixement a persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tècnics d’infantil de grau superior. La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

L’associació CAIEV ha informat també al Departament sobre el fet que els continguts del curs i les seves condicions d’hores i processos segueix totes les indicacions que el Departament exigeix per tal que una formació pugui servir per activar el perfil de metodologies globalitzades.

FORMADORS DEL CURS

El formador d’aquest curs és en Jordi Mateu, director del Caiev, assessor i formador, i anteriorment, assessor LIC i mestre d’educació infantil i primària.

 

MODALITAT DE CURS

El curs de metodologies amb enfocament globalitzat en educació viva és un curs telemàtic, a través de la plataforma virtual Moodle del Caiev.

 

CALENDARI DE LA FORMACIÓ

El curs començarà al mes de Febrer i acabarà al mes de Maig. Cada mes estaran disponibles dues sessions del curs.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 100€ més la quota d’amic – caiev (50 €). Si aquest curs escolar ja heu abonat aquesta quota, no caldrà fer-ho de nou.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, en un únic pagament de 100 euros.

Per tal de donar-vos d’alta en el curs, si no ho heu fet ja aquest any, primer heu d’esdevenir amic-soci del CAIEV, a través de l’enllaç que trobareu més avall.

En cas que us doneu de baixa del curs abans del febrer, es retornarà el pagament de 100 euros però no la quota d’amic – caiev. En cas de donar-vos de baixa un cop començat el curs no es retornarà cap pagament efectuat.

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

 

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV. Primer hauràs de fer la subscripció d’Amic CAIEV en l’enllaç que trobareu a sota

1. Quota anual Amic Caiev

Un cop fet això, podeu procedir a reservar la vostra plaça al curs, a través del següent enllaç.

2. Curs Metodologies globalitzades