Curs Superior d’Educació Viva (3r any)

El curs d’educació viva s’estructura en quatre anys per tal de poder oferir una formació més complerta i integral. Cada any comptarà amb un certificat propi. El curs d’introducció queda com estava; el segon nivell, el curs mitjà ofereix una formació vivencial centrada en l’acompanyament emocional i pedagògic. El curs superior aporta també uns fonaments conceptuals sòlids sobre l’estructura de la personalitat, la cosmovisió de l’educació viva i les etapes del desenvolupament. Aquest curs també implica un treball de pràctica reflexiva al propi centre. Finalment, el curs d’aprofundiment i investigació és una formació centrada en el desenvolupament dels recursos personals, que implica també pràctiques a escoles.

DESTINATARIS I OBJECTIUS

 

El curs està destinat a mestres, educadors/es, famílies i altres persones que ja hagin realitzat el curs mitjà d’educació viva o l’antic curs de seguiment.

 

El curs superior d’educació viva té com a objectius que els participants:

 

 • Adquireixin unes bases conceptuals sòlides dels processos que guien la construcció de la personalitat sana, el desenvolupament i l’aprenentatge.
 • Coneguin una diversitat d’eines per a l’acompanyament de la vida emocional dels infants.
 • Coneguin les característiques i necessitats dels infants segons les diferents etapes evolutives i entrin en contacte amb materials pedagògics essencials per a cada etapa.
CONTINGUTS DEL CURS

 

El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en dos grans mòduls: (i) les bases conceptuals de l’educació viva, i  (ii) les etapes del desenvolupament.

MÒDUL I: BASES CONCEPTUALS DE L’EDUCACIÓ VIVA

 

El primer bloc del curs consta de 5 sessions i  està destinat a aprofundir sobre les bases conceptuals de l’educació viva, des de la cosmovisió de l’educació viva (naturalesa de la realitat, naturalesa de la vida) fins a les característiques de l’organisme humà (naturalesa de l’organisme humà, naturalesa dels grups socials). El mòdul també aporta algunes eines per acompanyar la construcció d’una personalitat sana.

 

Sessió 1: Cosmovisió de l’educació viva i vies d’evolució humana

 • Mapa de conceptes de l’educació viva: energia – amor – informació – consciència; física quàntica i dimensions de la realitat; caos – complexitat – ordre; sistemes biològics i sistemes socials; vida – mort; essència, estats i estadis de consciencia.
 • Vies per al creixement personal: meditació, i auto observació
 • Tècniques i exercicis de mindfullness en educació
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 2: El desenvolupament de la percepció i de l’auto regulació

 • Capes de la personalitat: bioenergètica, somato sensorial, emocional, simbòlica i cognitiva. Sentit i significat de les emocions bàsiques i de les emocions socials.
 • Anàlisi de programes d’educació emocional
 • Activitats per a la percepció i l’auto regulació de les tensions a les diferents capes
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

 Sessió 3: La construcció de la personalitat

 • Temperament – caràcter – personalitat; Autoestima: el jo idea – el jo ideal; personatges, guions i patrons de comportament; mecanismes de defensa i d’afrontació del contacte
 • Enfocaments integradors i no deterministes d’anàlisi de la personalitat
 • El diari personal i les tutories individuals
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 4: La integració de la història personal

 • Dinàmiques familiars que generen estats emocionals i construccions d’identitats. Mandats i fidelitats. Situacions crítiques en la història familiar.
 • El genograma i la biografia humana
 • L’elaboració de l’àlbum familiar a l’aula
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 5:  El desenvolupament dels processos cognitius

 • Aportacions de la neurociència: àrees i desenvolupament del cervell; teoria de l’aprenentatge, Brain compatible learning; Recursos cognitius, intel·ligència, tipus de memòries, cervell executor, hemisferis cerebrals.
 • Tècniques cognitivo conductuals d’auto regulació
 • El mindsight en educació
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

MÒDUL II: LES ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT

 

Aquest segon mòdul consta també de 5 sessions, en les quals es presenten les característiques de quatre etapes del desenvolupament, les seves subetapes, les necessitats vitals i les fites essencials que l’organisme humà afronta. Es comparteixen també els criteris importants per a la creació d’ambients i per a la preparació de materials adequats per a cada etapa.

 

Sessió 6:  L’etapa de desenvolupament 0 – 3

 • Desenvolupament i aprenentatge I: teories del desenvolupament evolutives, socio constructivistes i ecològiques.
 • Característiques i necessitats de l’etapa 0 – 3 anys i les seves subetapes: concepció, embaràs, part i primers anys de vida. Bases per a la construcció del vincle segur.
 • Necessitats vitals i acompanyament. Creació d’ambients adequats. Materials per al desenvolupament.
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 7:  L’etapa de desenvolupament 3 – 7

 • Desenvolupament i aprenentatge II: creació de l’auto concepte i de l’autoestima; teories psicoanalítiques i bases de la psicomotricitat relacional
 • Característiques i necessitats de l’etapa 3 – 7 anys i les seves subetapes: desplegament del món simbòlic.
 • Necessitats vitals i acompanyament. Creació d’ambients adequats. Materials per al desenvolupament
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 8:  L’etapa de desenvolupament 7 – 14

 • Desenvolupament i aprenentatge III: teories del processament de la informació; identitat i gènere; dinàmiques grupals i estatus dins del grup; Múltiples intel·ligències i estils cognitius.
 • Característiques i necessitats de l’etapa 7 – 14 anys i les seves subetapes; la pertinença al grup.
 • Necessitats vitals i acompanyament. Creació d’ambients adequats. Materials per al desenvolupament
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 9:  L’etapa de desenvolupament 14 – 16

 • Desenvolupament i aprenentatge IV: teories socioconstructivistes de la personalitat; construcció social de la identitat; determinants de l’autoestima adolescent.
 • Característiques i necessitats de l’etapa 14 – 16 anys: la identitat grupal i l’entrada al món adult
 • Necessitats vitals i acompanyament. Creació d’ambients adequats. Materials per al desenvolupament
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 10:  El sistema educatiu com a espai de transformació social

 • Història de la institució escolar; Crítica a l’escola com a eina de reproducció social. Experiències de transformació.
 • Principis que sostenen l’educació convencional i l’educació viva
 • Tendència actual del sistema educatiu. Experiències d’innovació i xarxes d’aprenentatge mutu.
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos
EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

Reflexions teòriques

Cada sessió incorpora la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i  d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Tècniques, eines i recursos (TER)

A cada sessió es presenten també tècniques, eines i recursos per a l’acompanyament, en relació a la temàtica de la sessió.

 

Vivències

A cada sessió i durant el mes els participants entraran en contacte amb les TER a través de practicar-les en ells mateixos.

 

Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

A cada sessió, els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Després de cada sessió i durant tot el més els participants portaran a terme una pràctica reflexiva en el seu entorn escolar o familiar.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El Curs Superior d’educació viva estarà reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament atorgarà un certificat de 100 hores (50 presencials i 50 de treball personal) per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

 

FORMADORS DEL CURS

El formador del curs superior és en Jordi Mateu. Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS

El curs superior es desenvoluparà durant un dissabte al matí i la tarda al mes, en horari de 9:30 a 18 hores.

 

LLOC

El curs té lloc a una escola d’educació viva a Barcelona o be a l’espai educatiu del CAIEV.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu de cada mòdul mensual és de 100 euros.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Aquest curs estarà disponible en el curs 2019-2020.

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.