Curs de Recursos Emocionals

Aquest any escolar oferirem el primer nivell d’aquest curs de recursos per a l’acompanyament emocional, el segon s’oferirà al curs 2019-20.

 

Aquest curs ofereix mensualment un monogràfic facilitat per una persona experta en cada temàtica. El curs se centra a oferir tècniques, recursos i estratègies per a l’acompanyament emocional dels infants. Aquests dos cursos es poden fer en qualsevol ordre perquè el segon nivell no requereix haver fet el primer, i a l’inrevés.

MOTIVACIONS

 

L’associació CAIEV ofereix diversos cursos d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement de diverses eines i recursos per a l’acompanyament emocional i el creixement integral dels nens.

 

La infància és un període molt significatiu en la construcció de la personalitat. Cada persona neix amb un temperament propi i al llarg dels primers anys de vida es va configurant el nostre caràcter en base a les vivències que tenim. Sovint aquestes vivències van deixant una ferida no integrada que afecta la nostra autoestima i fa que desenvolupem personatges i patrons de comportament rígids, que ens allunyen de la nostra essència i alegria vitals.

 

L’educació viva pretén que els espais educatius siguin entorns per l’aprenentatge actiu però també per afavorir la construcció de personalitats sanes. Els acompanyants d’aquests espais han de ser capaços de crear contextos que afavoreixin el contacte amb les tensions latents i la seva expressió en un entorn de seguretat i acceptació que faciliti la integració i reestructuració de les vivències doloroses.

ENFOCAMENT DE LA FORMACIÓ

 

Aquest procés de contacte, elaboració, expressió i reconfiguració emocional que faciliti la construcció d’una autoestima més sana pot ser abordat des de diferents enfocaments i tècniques, que alhora responen a diferents cosmovisions. L’educació viva es basa en:

 • Una concepció sistèmica de l’ésser humà, que integra tot el teixit de relacions en les quals la persona està inserida,
 • Un respecte pels processos autopoiètics dels éssers vius, que confia en la força interior de l’ésser humà per guiar el seu desenvolupament en entorns adequats,
 • I un enfocament integrador de la complexitat de les dimensions de la persona ( bionener-gètica, corporal, emocional, simbòlica i cognitiva) i per tant de la diversitat de possibles intervencions.

 

La formació pretén oferir diverses tècniques i recursos inspirats en múltiples branques terapèutiques: sistèmiques, bionergètiques i corporals, simbòliques i expressives, i cognitivo -emocionals – conductuals.

DESTINATARIS i MODALITAT DE SEGUIMENT DEL CURS / MONOGRÀFICS

 

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència en una diversitat de recursos i eines per afavorir el desenvolupament integral i sa dels nens.

La formació es pot seguir en dues modalitats:

 • Com a curs sencer, de dos anys de duració, un total de 18 sessions, una al mes, distribuïdes en 9 sessions el primer any i 9 sessions el segon any.
 • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

El curs s’ofereix en modalitat de curs sencer. Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual.

OBJECTIUS

 

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un recurs, tècnica o enfocament. La formació sencera pretén que els participants:

 • Entrin en contacte amb una varietat de recursos i tècniques per acompanyar el creixement emocional dels nens.
 • Desenvolupin una major comprensió de l’estructura de la personalitat infantil i dels processos d’elaboració i integració de les vivències doloroses.
 • Assoleixin una major seguretat en l’acompanyament de conflictes i símptomes del dolor emocional: situacions d’agressivitat, pèrdues, por, ansietat, separacions, hiperactivitat, mentides, exclusions, manipulacions, gelosies, etc.

EIXOS DE LES SESSIONS

 

Cada sessió comptarà amb les següents parts:

 

Part vivencial

El facilitador/a del grup proporciona una vivència de l’eina o tècnica d’acompanyament que es presenta. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència.

 

Part teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió.

CONTINGUTS DE LES SESSIONS

 

A excepció de la primera sessió, l’ordre de la resta de sessions no necessàriament correspondrà amb l’ordre en què apareixen aquí.

 

 1. Conceptes bàsics per a la construcció de la personalitat sana i la creació de contextos guaridors: Jordi Mateu

La primera sessió del curs està dedicada a compartir els conceptes claus sobre personalitat, educació i teràpia des del punt de vista de l’educació viva. S’oferirà un marc teòric sobre l’estructura de la personalitat i els criteris fonamentals per crear contextos que faciliten el contacte, l’expressió – simbolització, i la integració – revaloració emocional de les vivències doloroses. Compartirem també una visió integradora dels diferents enfocaments que es presentaran durant el curs.

 

 1. Eines per a la comunicació no violenta i la mediació de conflictes: Idoia Hernaiz

La comunicació no violenta és un enfocament desenvolupat per Marshall Rosemberg que posa l’èmfasi en una actitud assertiva i empàtica en la comunicació. Durant el taller es compartiran algunes exercicis per tal que els infants desenvolupin un registre de comunicació a través del qual es poden expressar opinions, sentiments, necessitats i desitjos sense un llenguatge avaluatiu o que etiqueti a l’altre. A través d’aquests referents, es compartirà com es poden canalitzar els conflictes entre nens sense amenaces, acusacions, o culpabilitats.

 

 1. La psicomotricitat Aucouturier, un enfocament integrador: el plaer d’actuar, simbolitzar i elaborar: Iolanda Vives

La psicomotricitat Aucouturier planteja les sessions com un recorregut que segueix el procés de desenvolupament natural de l’infant, que va des de l’acció sensoriomotriu a la simbolització i d’aquí a la representació cognitiva. Des d’un enfocament psicodinàmic que incorpora la teoria de l’aferrament (apego), la psicomotricitat Aucouturier permet crear contextos de seguretat, vinculació i plaer que accepten les diferents maneres d’expressió dels infants dins d’un context contingut i estructurat.

 

 1. Eines i recursos de la pedagogia sistèmica: Montse Castellà

La pedagogia sistèmica es basa en el treball terapèutic de Bert Hellinger i les seves aportacions sobre els ordres de l’amor i les constel·lacions familiars. Durant la sessió es compartiran estratègies socioeducatives sistèmiques per enfocar dificultats de convivència i aprenentatge als entorns escolars, per millorar les relacions amb les famílies, i per situar els desordres dins dels sistemes escolars, així com algunes eines d’anàlisi i intervenció com el genograma i els moviments sistèmics.

 

 1. Gestionar les emocions des d’una mirada arquetípica, els quatre elements: Cristina Álvarez

La psicologia astrologia ens proporciona un llenguatge per a l’interpretació del temperament humà i del què anem vivint. No es tracta d’una influència determinista, sinó d’un simbolisme que ens ajuda a prendre consciència d’alguns trets de la nostra personalitat dinàmica com ara el nostre balanç energètic (foc, terra, aigua, aire), la nostra polaritat Yang – yin, les nostres tendències en l’afrontació de l’experiència (cardinal, fixe i mutable), etc. Tota aquesta informació ens pot ajudar d’una banda a reconèixer i respectar el temperament dels nens i d’altra a acompanyar els seus reptes i dificultats, per tal que desenvolupin els seus potencials i els seus punts febles.

 

 1. Contes i narracions infantils per a l’elaboració inconscient d’emocions angoixants: Dinorah Arrillaga

Les narracions orals poden ser una eina per a l’elaboració dels conflictes que els nens estan vivint. El psicoanàlisi va determinar el significat simbòlic de molts contes de fades i la seva utilitat per proporcionar esperança, força i asseguració en els moments de canvi i conflicte. La narració dels contes implica un diàleg amb l’inconscient del nen, en què l’adult va ajustant la seva intervenció en base al què percep en l’infant. Durant la sessió es compartiran algunes tècniques narratives i algunes activitats per explicar, dramatitzar i afavorir l’elaboració i integració dels conflictes.

 

 

 1. Art i emocions: Marta Berrocal

Facilitar l’expressió de les emocions mitjançant el llenguatge artístic contribueix a alliberar tensions i afavoreix el benestar dels infants i de totes les persones. El llenguatge artístic permet posar en joc multitud de recursos, elements i estratègies diferents per poder expressar allò que cada persona sent, sense haver de recórrer a la paraula ni tenir l’obligació d’utilitzar un vocabulari explícit.  Durant la sessió es proporcionaran eines i recursos per facilitar la posada en pràctica d’experiències que facilitin l’expressió de les emocions a través d’activitats artístiques, creatives i contemporànies.

 

 1. Cultura Seitai i l’acompanyament de l’expressió involuntària i espontània del cos infantil: Magda Barneda

El Seitai, desenvolupat per Haruchika Noguchi al Japó, és un conjunt de pràctiques corporals, però també una filosofia o actitud quotidiana, que busca respectar el moviment espontani i regenerador de la vida en l’organisme. El Seitai planteja reconèixer els símptomes de la malaltia i les expressions emocionals com una manifestació de la necessitat de reajustament i autorregulació del nostre organisme. Durant la sessió s’experimentaran algunes de les pràctiques bàsiques del Seitai, com el Katsugen i el Yuki, i es reflexionarà sobre la seva utilitat en l’acompanyament dels nens.

 

 1. Els jocs marcials interns com a eines de creixement integral: Pere Juan

Els jocs marcials interns són una eina per afavorir i acollir l’expressió de les tensions dels infants, en un entorn que posa l’èmfasi en el desenvolupament de la consciència d’un mateix i de l’altre. A través d’aquests jocs, el nen pot expressar la seva agressivitat, afrontar les seves pors, i viure les relacions en un entorn de plaer i alhora de respecte i cura. L’enfocament vol ressaltar la creativitat i plasticitat, davant de la tècnica, la col·laboració davant de la competició, i la focalització i autoconsciència davant de la lluita.

 

Calendari de sessions

 • 14 d’octubre:  Conceptes bàsics per a la construcció de la personalitat sana i la creació de contextos guaridors.  Jordi Mateu
 • 11 de novembre:  Eines per a la comunicació no violenta i la mediació de conflictes.  Idoia Herrainz
 • 9 de desembre:  Contes i narracions infantils per a l’elaboració inconscient d’emocions angoixants.  Dinorah Arrillaga
 • 20 de gener:  La psicomotricitat Aucouturier, un enfocament integrador: el plaer d’actuar, simbolitzar i elaborar.  Iolanda Vives
 • 10 de febrer:  Els jocs marcials interns com a eines de creixement integral.  Pere Juan
 • 10 de març:  Eines i recursos de la pedagogia sistèmica.  Montse Castellà
 • 7 d’abril:  Gestionar les emocions des d’una mirada arquetípica, els quatre elements.  Cristina Álvarez
 • 12 de maig:  Cultura Seitai i l’acompanyament de l’expressió involuntària i espontània del cos infantil.  Magda Barneda
 • 2 de juny: Art i emocions.  Marta Berrocal

                                                    

  ….

  

 1. Tècniques de consciència plena (mindfulness)

El mindfulness és la qualitat de ser conscient i estar despert davant del què passa dintre i arreu nostre en el moment present. El mindfulness permet reconèixer el comportament habitual, identificar noves opcions i fer millors eleccions. Durant el taller es compartiran algunes tècniques que es poden utilitzar amb els nens per ajudar-los a reduir l’estrès i viure amb major consciència la respiració, el cos, les emocions, i els conflictes

 

 1. El sand – play, un recurs per acompanyar crisis i preocupacions

El Sand-play, desenvolupat per  la terapeuta suïssa Dora Kalff en base a la psicologia arquetípica de C.G. Jung, és un enfocament en què, en un entorn d’asseguració i vinculació no directiu, els nens col·loquen figures en miniatura en una petit sorral, a traves de les quals expressen sentiments i experiències internes, que revelen continguts i conflictes interns de la psique, en una configuració visual que ajuda a l’elaboració i la integració conscient.

  

 1. Els jocs grupals com a eines per cuidar les relacions i les dinàmiques de grups

En aquesta sessió compartirem un conjunt de tècniques i recursos per a la conducció de grups que tenen com a objectiu generar cohesió i un clima de relacions empàtiques dins dels grups. S’incorporen tècniques que provenen de diferents branques com la Gestalt, la PNL, la Teràpia sistèmica, el clown, el drama i l’expressió corporal.

 

 1. Tècniques i exercicis d’arteràpia

L’arteràpia posa l’èmfasi en el llenguatge artístic com a mitjà d’expressió de les preocupacions i conflictes interns. La finalitat és la creació d’un espai lúdic d’experimentació que serveixi per simbolitzar i elaborar les vivències no integrades. L’arteràpia ofereix diferents llenguatges plàstics, sonors, corporals, dramàtics, etc., cadascun d’ells amb diferents possibilitats d’expressió i tècniques que poden resultar més adequades a uns o altres situacions i persones. Durant el taller experimentarem algunes de les possibilitats del llenguatge plàstic.

 

 1. Biodansa, música i expressió corporal

La dansa i la música aprofiten el valor transformador de l’activitat expressiva i creativa a través del moviment del cos. Aquest tipus d’enfocament permet establir connexions entre les experiències emocionals, corporals i psíquiques allà on les paraules no arriben. No es tracta d’ensenyar tècniques sinó de facilitar l’expressió de noves formes de ser i sentir, per tal d’apropiar-se de sentiments que no poden ser expressats verbalment.  Durant el taller compartirem alguns exercicis per afavorir aquest enfocament amb nens.

 

 1. Drama i teatre com a eines per a la representació de personatges i la gestió de conflictes

El joc simbòlic i l’art dramàtic són llenguatges per a l’expressió d’estats d’ànim, sentiments i conflictes interns que poden ser acollits des de l’espai de seguretat creat per la ‘ficció’ del simbolisme. A través de tècniques d’improvisació d’escenes, clown, fantasies, màscares, contes, etc., els nens poden donar sortida a situacions que viuen i trobar la força interna per poder-les transitar amb major consciència o seguretat. A nivell de grup, algunes tècniques permeten també representar situacions col·lectives d’opressió i conflicte i experimentar possibilitats de solucions.

 

 1. Literatura i escriptura narrativa com a eines per al creixement personal.

La literatura pot ser una font d’històries de vida de personatges que afronten conflictes arquetípics dels nens. A través de la lectura el nen pot trobar ressonàncies als conflictes d’exclusió, gelosia, frustració, separacions, etc., que està vivint, sentir-se comprés i valoritzat, i trobar vies per transitar aquestes situacions. L’escriptura és també una eina per a la simbolització conscient o no de preocupacions i conflictes interns. Durant el taller explorarem algunes tècniques que poder ser utilitzades amb els nens.

 

 1. Tècniques de massatge amb nens

El massatge és un art que implica una connexió profunda amb l’infant que ajuda a comprendre el seu llenguatge no verbal i a respondre de forma respectuosa a les seves demandes. A través del contacte corporal de cuidador i persona cuidada s’estableix un vincle profund entre aquests que permet construir un nou registre de comunicació. El massatge permet recuperar el plaer del cos i de la relació i obre la porta a reduir l’estrès que les tensions emocionals deixen al cos. Durant la sessió compartirem algunes tècniques bàsiques del massatge amb nens i entre nens.

 

 1. Recursos per a l’autoestima i la intel·ligència emocional

L’autoestima és un filtre a través del qual interpretem les vivències i ens relacionem amb el món. La intel·ligència emocional implica cinc grans eixos: la consciència emocional, l’autoregulació, l’empatia, les habilitats socials i les habilitats de vida. Durant aquest taller compartirem algunes activitats i programes per afavorir el desenvolupament d’una autoestima sana i d’una competència emocional madura.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El curs de Recursos està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb una durada de 100 hores (50 hores presencials i 50 hores de lectura i treball personal).   El Departament d’Ensenyament atorga certificats de reconeixement a persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tèncis d’infantil de grau superior. La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació Caiev d’educació viva.

 

FORMADORS DEL CURS

Cada sessió del curs està facilitada per un professional expert en la temàtica en qüestió. Tots els formadors són persones amb una àmplia trajectòria professional en la temàtica de la sessió.

 

La formació està coordinada per en Jordi Mateu, president del CAIEV. El facilitador/a de cada sessió serà anunciat en el moment de la convocatòria de la sessió – monogràfic.

 

HORARIS

Les places són limitades a un únic grup. La formació es farà un diumenge al mes en horari de 9 a 15 hores.  El detall del calendari del curs el trobaràs a la pestanya d’inscripció.

 

El procés d’inscripció s’obrirà primer per a les persones que vulguin fer el curs sencer. Si queden places disponibles, aleshores s’obrirà el procés a persones que vulguin fer sessions individuals.

 

LLOC

El curs té lloc a l’escola Jaume I a Barcelona, Carrer Melcior de Palau 134-136 08014 Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 50€per sessió i el seu pagament es realitza conjuntament en tres cobraments  fraccionats al llarg del curs.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

 PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.

1. Quota anual Amic Caiev
2. Curs recursos emocionals 1