Curs telemàtic d’educació viva

2019/20

DESTINATARIS I OBJETIUS

 

El Curs telemàtic d’educació viva es una formació a distància destinada a educadors, famílies, i professionals de l’àmbit de l’educació, que desitgen ampliar la seva formació en relació a:

 

 • L’aprenentatge autònom i vivencial
 • La comunicació i l’acompanyament emocional dels infants
 • L’enfocament sistèmic en les relacions i en la institució escolar

CONTINGUTS I EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

El curs està dividit en 10 sessions, cada una de les quals consta des següents apartats:

 

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 • Bases conceptuals del tema, a través de documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per a posteriorment planificar i portar a terme noves intervencions
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores
 • Activitats per a l’auto coneixement i per al creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació de procés viscut.

 

El contingut de les sessions és el següent:

1ª sessió: Processos de canvi: innovació actual al sistema educatiu i processos de canvi personal

 

 • Causes, antecedents i característiques del moviment d’innovació educatiu actual
 • Tres estades i cinc condicions del canvi en una escola
 • L’ IQEV (Índex de Qualitat d’Educació Viva): una eina per al diagnòstic, la planificació, i el seguiment dels processos de canvi a una escola
 • Dos camins per al canvi personal

 

2ª sessió: Fonaments conceptuals de l’educació viva i experiències educatives de referència

 

 • Cosmovisió i fonaments científics de l’educació viva: auto poiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • Bases sociològiques, psicològiques i pedagògiques de l’educació viva
 • Models pedagògics d’escoles vives
 • Experiències educatives actuals de referència

 

3ª sessió: Bases psicològiques per a la construcció de la personalitat sana: característiques del vincle segur, patrons típics en l’acompanyament i actituds bàsiques de l’educador

 

 • Teoria integradora i sistèmica de la construcció de la personalitat sana
 • Tipus de vincles i patrons en l’acompanyament: característiques i conseqüències
 • Condicions per a la construcció de la personalitat sana: actituds bàsiques en l’acompanyament adequat (P.O.E.M.A.)
 • Paràmetres i eines per a l’observació i la reflexió sobre les qualitats adaptatives de la personalitat infantil

 

4ª sessió: La comunicació que uneix: expressió de límits, actitud en els conflictes i acompanyament emocional

 

 • Bases de la comunicació que uneix des del cor
 • Idees de referència per a l’expressió de límits i per a l’acompanyament de conflictes
 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i el seu acompanyament
 • El registre simbòlic, l’orientació de l’atenció i la creació de relats enfortidors

 

5ª sessió: L’enfocament sistèmic en les relacions, la família i l’entorn escolar

 

 • Els ordres de l’amor en les relacions personals i a l’entorn escolar
 • Desordres i dinàmiques mes típiques en les relacions familiars i en els entorns escolars
 • La relació amb les famílies: entrevistes, informes, i espais de comunicació
 • Intervencions estratègiques a l’escola i relació amb d’altres professionals d’ajuda

 

6ª sessió: Bases pedagògiques de l’educació viva: tipus d’aprenentatge, currículum, programació i processos d’avaluació

 

 • Bases neurocientífiques i psicològiques de l’aprenentatge i el desenvolupament
 • Model educatiu integral OCON: aprenentatge i comprensió
 • El currículum competencial: nivells de concreció i programació i en una escola viva
 • El circuit en espiral de l’avaluació: observació, documentació, anàlisis, reflexió, comunicació, planificació i intervenció.

 

7ª sessió: Estructures pedagògiques d’ una escola viva I: l’aprenentatge en els ambients, materials de qualitat i criteris per a l’acompanyament pedagògic

 

 • Models d’escoles vives i tipus de estructures pedagògiques guiades i autònomes
 • Condicions per a la creació d’ambients d’aprenentatge autònom y de qualitat
 • Característiques de qualitat y tipus de materials per a l’aprenentatge autònom en els ambients: materials de pràctica, petites investigacions guiades, capses d’investigació i preguntes obertes
 • Criteris de qualitat en l’acompanyament pedagògic

 

8ª sessió: Estructures pedagògiques d’una escola viva II: projectes, tallers, processos, temps de grup, tutories i dinàmiques de grup

 

 • Tipologia d’activitats guiades en una escola d’educació viva
 • Característiques i eines per a l’aprenentatge basat en projectes i processos interdisciplinars
 • Característiques comuns dels tallers d’aprenentatge en una escola viva
 • Pautes d’observació i activitats per facilitar les tutories i les dinàmiques de grups

 

9ª sessió: Estructures organitzatives d’una escola viva: reunions de l’equipo pedagògic, estructures de coordinació, i models d’organització

 

 • Models d’organització de l’equip pedagògic en escoles vives per donar resposta a les necessitats urgents i importants
 • Criteris sistèmics per a la coordinació i la circulació de la informació
 • Dinàmiques de grup per al cultiu d’unes relacions de qualitat entre l’equip pedagògic
 • Aspectes sistèmics a considerar en la creació i transformació d’un espai educatiu

 

10ª sessió: L’educació viva en les diferents etapes del desenvolupament: característiques de cada etapa, models d’estructures pedagògiques i escoles de referència

 

 • Característiques i necessitats vitals a cada etapa del desenvolupament
 • Models d’estructures pedagògiques per a cada etapa educativa
 • Selecció d’escoles de referència

DINÀMICA DE LA FORMACIÓ I PLATAFORMA DIGITAL

 

El curs telemàtic d’educació viva compta amb una plataforma en línia Moodle en la qual es troben tots els materials, les activitats i els recursos per a cada sessió.

 

A través d’aquesta plataforma els participants del curs poden formular preguntes al facilitador del curs i lliuren les activitats i la narració final de cada sessió. Després de cada narració, el facilitador del curs fa un retorn a cada participant.

 

La plataforma compta també amb un apartat de materials i recursos pedagògics addicionals, així com un fòrum per a la trobada i els intercanvis amb altres participants del curs.

 

El temps estimat de dedicació per a cada sessió és de 10 hores.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

 

L’associació CAIEV ha presentat el curs telemàtic d’educació viva al Servei de Reconeixment de les Formacions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior.

 

Totes les formacions de l’associació CAIEV han comptat fins ara amb reconeixement oficial. Per al present curs s’ha demanat una certificació oficial de 100 hores.

 

L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 100 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs.

 

Per a un altre tipus de possibles acreditacions, poden contactar la secretària de l’associació.

PREU I PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

 

El preu del curs és de 300 euros que es paguen fraccionadament en tres cobraments al llarg del curs.  Per realitzar aquest curs has de ser Amic CAIEV.

 

El pagament del curs es realitza mitjançant domiciliació bancària distribuïda en 3 cobraments de 100€. La data dels cobraments són les següents:

El dia 1 d’octubre
El dia 1 de gener
El dia 1 d’abril

FACILITADOR DEL CURS

 

El facilitador del curs és Jordi Mateu Zorita, formador d’educació viva de l’associació CAIEV. Jordi Mateu ha treballat com a mestre en diferents escoles de Catalunya i Califòrnia durant 12 anys. Ha estat també assessor d’educació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant 9 anys. Des de l’any 2010 presideix l’associació CAIEV i realitza formacions presencials i assessoraments d’educació viva. És pare de 4 nens i dirigeix ​​una escola d’educació viva a prop de Barcelona.