Aquest proper any escolar el CAIEV ofereix un nou curs sobre l’acompanyament a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Es tracta d’una formació anual, dividida en dos mòduls independents: el primer adreçat a les etapes d’infantil i cicle inicial, i el segon, per a les etapes de cicle mitjà i superior de primària. Durant el curs s’oferiran recursos pedagògics i plantejaments bàsics per a l’acompanyament d’aquesta àrea per a cada cicle curricular.

Curs monogràfic de lectura-escriptura

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

 

L’aprenentatge i el desenvolupament de la llengua escrita és una de les tasques escolars a la qual se li dedica més temps. Des de l’educació viva es planteja que aquest procés tingui lloc de manera respectuosa amb els rimes de cada infant, però alhora s’opta per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i de l’aula.

 

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Coneguin les bases teòriques actuals sobre el desenvolupament i aprenentatge de la llengua escrita, així com les característiques lingüístiques del text escrit
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de llengua escrita per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’adquisició i desenvolupament de la lectura i de l’escriptura i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin títols de literatura infantil i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa

CONTINGUTS

 

 • Currículum, competències i activitats de llengua escrita per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de la llengua escrita
 • Estratègies mentals per a l’auto control del procés lector i del procés d’escriure
 • El lloc dels mètodes global, analític i integrador en la proposta de l’educació viva
 • Activitats de grafisme funcional i tipologies de lletres
 • La llengua oral i la creació de situacions comunicatives
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament de la lectura i de l’escriptura
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita per a cada subetapa
 • Narracions orals i literatura infantil
 • Tallers d’escriptura creativa: textos narratius, descriptius, expositius, instructius, poètics, conversacionals, etc.
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència escrita
 • Dificultats en l’adquisició de la lectura i l’escriptura i el seu acompanyament

MÒDUL I: LA LECTURA I L’ESCRIPTURA A L’EDUCACIÓ INFANTIL I AL CICLE INICIAL

 

1a sessió: Desenvolupament i aprenentatge de la llengua oral i escrita i organització d’aula

 

 • Estructuració de la llengua al cervell. Apunts de les ciències cognitives
 • Funcions de la llengua oral i escrita
 • Etapes de desenvolupament, currículum, competències i avaluació
 • Organització de l’aula i dinàmica del grup: ambients, racons, temps de grup, tallers, processos, etc.

 

2a sessió:  Llengua oral i escrita a l’Educació Infantil

 

 • Etapes de desenvolupament de la lectura i de l’escriptura
 • Mètodes de lectura global, lectura analítica, i acostaments integratius
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita a l’Educació Infantil

 

3a sessió: Llengua oral i llengua escrita al cicle inicial

 

 • Estratègies mentals de la llengua oral i escrita al cicle inicial
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita al cicle inicial
 • Acompanyament a les dificultats en l’adquisició de la llengua escrita

 

4a sessió: Narració de contes i literatura infantil

 

 • La narració de contes orals
 • El taller d’escriptura creativa
 • Criteris d’anàlisi i crítica de literatura infantil i selecció de títols

MÒDUL II: LA LECTURA I L’ESCRIPTURA AL CICLE MITJÀ I AL CICLE SUPERIOR

 

5a sessió: Desenvolupament de la llengua escrita al cicle mitjà i al cicle superior i organització d’aula

 

 • Estructuració de la llengua al cervell. Apunts de les ciències cognitives per a aquesta edat
 • Funcions de la llengua oral i escrita
 • Etapes de desenvolupament, currículum, competències i avaluació al cicle mitjà i superior
 • Organització de l’aula i dinàmica del grup: ambients, racons, temps de grup, tallers, processos, etc.

 

6a sessió: Llengua oral i escrita al cicle mitjà

 

 • Estratègies mentals de la lectura i de l’escriptura
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita al cicle mitjà
 • Pla escolar de foment de la lectura i l’escriptura

 

7a sessió: llengua oral i escrita al cicle superior

 

 • Tipologies textuals
 • Jocs i propostes de llengua oral i de llengua escrita al cicle superior
 • Acompanyament a les dificultats en l’adquisició de la llengua escrita

 

8a sessió: La literatura infantil i juvenil

 

 • La narració de contes orals a l’etapa de cicle mitjà i superior
 • El taller d’escriptura creativa
 • Criteris d’anàlisi i crítica de literatura infantil i selecció de títols

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El monogràfic de lecto escriptura està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament atorga un certificat de 40 hores pel curs sencer per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

FORMADORS DEL CURS

El curs esta coordinat per en Jordi Mateu i compta també amb altres col·laboradors; Maria Castellanam, Dinorah Arriliaga, Dani Rius, Marta Moreno, i Jaume Centelles. Tots els formadors del curs tenen una àmplia experiència com a educadors d’escoles públiques i alternatives d’educació viva. Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS

El curs es pot seguir en diversos horaris:

Un dissabte o be un diumenge al matí al mes de 9:30 a 14:30 hores

 

LLOC

El curs té lloc a l’escola Jaume I a Barcelona, Carrer Melcior de Palau 134-136 08014 Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 50€ per sessió i el seu pagament es realitza conjuntament en dos cobraments fraccionats al llarg del curs.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou quatre sessions i l’import és de 200€.
 • El dia 1 de febrer. Inclou quatre sessions i l’import és de 200€

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa delurs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.

1. Quota anual Amic Caiev
2. Curs monogràfic de lectura-escriptura
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h