Curs monogràfic de matemàtiques

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

 

Apropar-nos a una altra manera d’acompanyar l’aprenentatge de les matemàtiques, conèixer diferents recursos i jocs manipulatius.

 

Gaudirem dels continguts de l’àrea de les matemàtiques d’una manera menys abstracta i més propera a la realitat dels infants.

 

Redescobrir les matemàtiques i el seu aprenentatge per poder acompanyar als infants.

 

L’aprenentatge i el desenvolupament de les matemàtiques, que des de l’educació viva es planteja que aquest procés tingui lloc de manera respectuosa amb els rimes de cada infant, però alhora s’opta per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i de l’aula.

 

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i educació primària

 

 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial

 

 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de matemàtiques per a cada etapa i competència d’àmbit

 

 • Coneguin les principals dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament

 

 • Analitzin materials, jocs i recursos per l’aprenentatge de les matemàtiques i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa

 

 • Les sessions de la formació del monogràfic de matemàtiques tenen una part teòrica i una vivencial.

CONTINGUTS

 

 • Currículum, competències i activitats de matemàtiques per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de les matemàtiques
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament del pensament lògic matemàtic
 • Jocs, propostes i materials de matemàtiques com a eina per aprendre i ensenyar les matemàtiques.
 • Jocs i materials per a cada àrea: numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència matemàtica
 • Dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i el seu acompanyament

MÒDUL I: LES MATEMÀTIQUES A L’EDUCACIÓ INFANTIL I AL CICLE INICIAL

 

1a sessió: Primer cicle d’infantil

 

 • Desenvolupament del pensament lògic matemàtic dels infants en aquesta etapa
 • Continguts marcats al currículum per aquesta etapa
 • Espai i moviment
 • Lògica, relacions i canvi
 • Nombres i operacions

 

2a sessió:  Segon cicle d’infantil

 

 • Desenvolupament del pensament lògic matemàtic dels infants en aquesta etapa
 • Continguts marcats al currículum per aquesta etapa
 • Espai i moviment
 • Lògica, relacions i canvi
 • Nombres i operacions

 

3a sessió: Cicle inicial de primària:  relacions i canvi, espai i forma, estadística i atzar

 

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle inicial
 • Eines i recursos per l’àrea de relacions i canvi
 • Eines i recursos per l’àrea d’espai i forma
 • Eines i recursos per l’àrea d’estadística i atzar

 

4a sessió: Cicle inicial de primària:  numeració i càlcul i mesura

 

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle inicial
 • Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul
 • Eines i recursos per l’àrea de mesura

MÒDUL II: LES MATEMÀTIQUES AL CICLE MITJÀ I AL CICLE SUPERIOR

 

5a sessió: Cicle mitjà i superior de primària:  numeració i càlcul I

 

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle mitjà i superior
 • Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul

 

6a sessió: Cicle mitjà i superior de primària:  numeració i càlcul II

 

 • Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul

 

7a sessió: Cicle mitjà i superior de primària:  espai i forma i mesura

 

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle mitjà i superior
 • Eines i recursos per l’àrea d’espai i forma
 • Eines i recursos per l’àrea de mesura

 

8a sessió: Cicle mitjà i superior de primària:  relacions i canvi, estadística i atzar

 

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle mitjà i superior
 • Eines i recursos per l’àrea de relacions i canvi
 • Eines i recursos per l’àrea d’estadística i atzar

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

 

El monogràfic de matemàtiques està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat.  El Departament atorga un certificat de 40 hores per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

FORMADORA DEL CURS

 

La formadora del curs de matemàtiques és la Laura López.  Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS

 

El curs es farà el primer dissabte de mes al matí al mes de 9:30 a 14:30 hores. 

 

LLOC

 

El curs té lloc a l’escola Jaume I a Barcelona, Carrer Melcior de Palau 134-136 08014 Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

 

El preu del curs és de 50€ per sessió i el seu pagament es realitza conjuntament en dos cobraments fraccionats al llarg del curs.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou quatre sessions i l’import és de 200€.
 • El dia 1 de febrer. Inclou quatre sessions i l’import és de 200€

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 2 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

 

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.

1. Quota anual Amic Caiev
2. Curs monogràfic de matemàtiques
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h