Curs monogràfic d’Educació artística

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

 

 A l’àrea d’educació artística sovint no se li atorga la importància que li correspon en el desenvolupament integral dels infants i se li dedica poc temps a l’escola.

Des de l’educació viva es planteja la importància de contribuir al desenvolupament del llenguatge artístic dels infants propiciant vivències i experiències estimulants i enriquidores que contribueixin a fer créixer les seves capacitats i habilitats, i respectin el ritme i la idiosincràsia de cada nen. 

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Tinguin una visió general dels objectius de l’àrea i dels aspectes prioritaris a tenir en compte per afavorir la creativitat i la imaginació dels infants.
 • Coneguin recursos i estratègies que els faciliti el disseny d’activitats.
 • Siguin conscients de la importància de desenvolupar processos de treball que incloguin diverses activitats i tinguin un enfocament competencial.
 • Aprenguin a utilitzar materials de manera creativa i innovadora.
 • Eixamplin el seu coneixement sobre art en general i sobre art contemporani en particular i coneguin algunes tendències i artistes. 
 • Posin en pràctica processos artístics i experimentin en primera persona algunes propostes.
 • Gaudeixin de l’experiència de crear i compartir amb altres companys i s’enriqueixin amb l’intercanvi d’idees i propostes.   
 • Comparteixin vivències i emocions.

CONTINGUTS

 

 •  El currículum de visual i plàstica. Dimensions de l’àrea, continguts i competències bàsiques.
 • Criteris d’avaluació.
 • Metodologia de planificació. El treball a partir de 5 macro-conceptes: observació, reflexió i diàleg, experimentació, creació i avaluació.
 • Punts de partida per desenvolupar propostes. Possibilitats i alternatives.
 • La importància del procés versus el resultat.
 • Creativitat i imaginació. Llibertat.
 • Art i artistes. Inspiracions, models i referents.
 • Elements bàsics del llenguatge visual: Línia, color, forma, textura, espai i composició. El treball en dues i tres dimensions. 
 • Materials i procediments artístics convencionals i contemporanis.
 • El llenguatge plàstic en altres àrees de coneixement. Connexions i relacions
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup.

 

1a sessió: Enfocament del bloc de visual i plàstica

 • Objectius i criteris d’avaluació.
 • Dimensions, continguts i competències.
 • Conceptes propi de l’àrea 2d i 3d
 • Espais de dinamització

 2a sessió:  punts de partida i connexions

 •  Metodologia de planificació. Expansió i concreció.
 • Recorreguts i processos. Establiment de connexions
 • Enunciats i propostes. Respostes infinites.

 3a sessió: art i artistes, referents

 •  Art i artistes. Referents i estímuls.
 • Acostament a l’art contemporani. Emoció, concepte i tècnica.
 • Artistes i obres  (concepte/ material/ tipologies d’obra i formats artístics: collage, assemblatge, instal·lacions, performances, ambients, etc.)

 4a sessió: materials i procediments I

 • Materials artístics convencionals i no convencionals. Usos i possibilitats.
 • Característiques tècniques i procediments artístics.
 • Explorar i crear.

 5a sessió: materials i procediments II

 • Materials artístics inespecífics. Aspectes conceptuals i atribucions de significat.
 • Característiques tècniques i procediments artístics
 • Explorar i crear.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

 

El Caiev ha demanat al Departament d’Educació un reconeixement de 30 hores de formació. El Departament ofereix aquest reconeixement a les persones que compleixen els requisits de tenir la titolació de mestres, llicenciades amb la capacitació pedagògica, i tècniques d’infantil de grau superior.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

FORMADORA DEL CURS

 

La formadora del curs és la Marta Berrocal.  Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS

 

El curs es farà un dissabte de mes al matí de 9:30 a 14:30 hores.

Les dates del curs són 23/02, 23/03, 27/04, 25/05 i 15/06.

 

LLOC

 

El curs té lloc a l’escola Jaume I a Barcelona, Carrer Melcior de Palau 134-136 08014 Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

 

El preu del curs és de 50€ per sessió i el seu pagament es realitza conjuntament en dos cobraments fraccionats al llarg del curs.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 d’Abril. Inclou dues sessions i l’import és de 100€

 Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

 

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.

1. Quota anual Amic Caiev
2. Curs monogràfic d’educació artística