Curs recursos pedagògics 1 Monogràfics individuals 60€

Escull el teu grup:

Clear
SKU: N/A Categoria:
Descripció

Curs de Recursos Pedagògics I i II

Després del primer any d’aquests dos cursos, el proper any escolar oferirem el segon nivell de cadascun d’aquests cursos monogràfics, i també oferirem de nou el primer any de cada curs. Cadascun d’aquests cursos ofereix mensualment un monogràfic facilitat per una persona experta en cada temàtica. Aquests cursos se centren en oferir tècniques, recursos i estratègies per a l’acompanyament pedagògic i emocional dels infants. Aquests dos cursos es poden fer en qualsevol ordre perquè el segon nivell no requereix haver fet el primer, i a l’inrevés.

MOTIVACIONS

 

L’associació CAIEV ofereix diversos cursos d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement i desenvolupament de recursos i materials pedagògics de les diferents àrees curriculars.

DESTINATARIS i MODALITAT DE SEGUIMENT DEL CURS / MONOGRÀFICS

 

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència sobre els continguts, materials i recursos pedagògics bàsics dels diferents àmbits

 

La formació es pot seguir en dues modalitats:

 • Com a curs sencer, de dos anys de duració, un total de 18 sessions, una al mes, distribuïdes en 9 sessions el primer any i 9 sessions el segon any.
 • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

 

Tindran prioritat en la inscripció les persones que triïn fer la modalitat de curs sencer.  Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual.

OBJECTIUS

 

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un àrea o temàtica d’aprenentatge. La formació sencera pretén que els participants:

 • Coneguin en què consisteix cada àrea, com s’estructura, com contribueix al desenvolupament, quina funció social té, i com s’enquadra dins la cosmovisió de l’educació viva.
 • Tinguin vivències d’aprenentatge vivencial i actiu per a cada àrea i desenvolupin criteris de qualitat en l’acompanyament pedagògic de cada tema.
 • Coneguin materials i recursos pedagògics per la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers per a cada temàtica.

ENFOCAMENT DE LA FORMACIÓ

 

La determinació del currículum dels sistemes educatius es nodreix de cinc fonts d’informació (sociològica, epistemològica, psicològica, pedagògica i filosòfica o cosmovisió latent), en funció de les quals les administracions educatives estableixen les competències, les assignatures i els continguts curriculars.

 

Cada sessió de la formació està dedicada a una àrea o temàtica i pretén oferir una justificació de com aquesta àrea respon a les diferents fonts el currículum. Sobre cada temàtica es presentarà:

 

 • Quina és l’essència i com s’estructura aquesta àrea (font epistemològica)
 • Quina realitat psicològica té i com progressa al llarg del desenvolupament (font psicològica)
 • Quin valor social té (font sociològica)
 • Com contribueix a desenvolupar la cosmovisió de l’educació viva (font filosòfica)
 • I sobretot, quins plantejaments, materials i recursos pedagògics existeixen des del vessant de l’educació viva (font pedagògica)

 

El curs és fonamentalment pràctic i vol posar l’èmfasi en:

 

 • afavorir una vivència sobre la temàtica i
 • aportar materials i recursos pedagògics que facilitin la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers en grup.

EIXOS DE LES SESSIONS

 

Cada sessió comptarà amb les següents parts:

 

Part vivencial

El facilitador/a del grup proporciona una vivència en relació a la temàtica de la sessió. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència.

 

Part teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre materials, propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió que afavoreixin la creació d’ambients i la preparació de propostes i tallers.

CONTINGUTS DE LES SESSIONS

 

A excepció de la primera sessió, l’ordre de la resta de sessions no necessàriament correspondrà amb l’ordre en què apareixen aquí.

 

 1. Currículum, competències, aprenentatge i criteris per a l’acompanyament pedagògic: Jordi Mateu

La primera sessió del curs està dedicada a compartir quins són els criteris i punts de referència per organitzar el currículum d’un espai d’educació viva. Aportarem claredat a termes com intel·ligències múltiples, competències, continguts, necessitats vitals, fonts d’informació, etc. Reflexionarem sobre les aportacions de les ciències cognitives a la teoria de l’aprenentatge i les etapes del desenvolupament, i sobre els criteris d’un acompanyament pedagògic de qualitat segons l’educació viva.

 

 1. Lectoescriptura I: Jordi Mateu

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un procés que progressa en paral·lel. Durant la sessió recordarem el procés d’adquisició d’aquesta competència i compartirem materials, recursos i activitats per la preparació de propostes, tallers i el racó o ambient de lectoescriptura per a l’etapa d’infantil i primer cicle de primària.

 

 1. Contes i literatura infantil: Eva Martínez

En aquesta sessió compartirem alguns criteris bàsics a l’hora d’explicar contes i triar llibres de ficció i no ficció per a les aules. Aportarem també una selecció de contes per a diferents edats i per a acompanyar diferents situacions. Compartirem també idees per a la dinamització de la lectura així com per a la creació de la biblioteca de centre i les biblioteques d’aula.

 

 1. Psicmotricitat Aucouturier Iolanda vives

La psicomotricitat Aucouturier planteja les sessions com un recorregut que segueix el procés de desenvolupament natural de l’infant, que va des de l’acció sensoriomotriu a la simbolització i d’aquí a la representació cognitiva, i permet crear contextos de seguretat, vinculació i plaer que accepten les diferents maneres d’expressió dels infants dins d’un context contingut i estructurat. Compartirem en què consisteix aquest enfocament així com materials per a la creació de l’ambient de psicomotricitat i propostes motrius, simbòliques i de representació.

 

 1. Ciències experimentals: Irene lapuente

El pensament científic té diferents tipus de processos segons l’edat que és necessari conèixer i respectar. En aquesta sessió compartirem algunes pautes per elaborar propostes i tallers d’experimentació, així com materials i recursos per a la creació d’ambients de ciències.

 

 1. Matemàtiques manipulatives I: Laura López

El pensament matemàtic engloba diferents àrees cerebrals i subcompetències. L’aprenentatge d’aquest llenguatge requereix un procés que va des de la manipulació sensoriomotriu a la simbolització per arribar finalment a l’abstracció. Durant el primer taller compartirem els continguts d’aquesta àrea per a l’etapa d’infantil i cicle inicial de primària, així com materials disponibles i recursos pedagògics per a la creació d’ambients i tallers.

 

 1. Matemàtiques manipulatives II: Laura López

Durant aquest segon taller de matemàtiques es compartiran els continguts que corresponen al cicle mitjà i superior de primària, així com materials i recursos pedagògics per la creació d’ambients, propostes i tallers en aquesta franja d’edat.

 

 1. Art visual i plàstica: Marta Berrocal

L’expressió creativa pot tenir diversos plantejaments que posen l’èmfasi més en la facilitació de l’acte expressiu o  en el desenvolupament del llenguatge i simbolisme plàstic. En aquesta sessió experimentarem un taller d’expressió amb un enfocament multidisciplinar. Compartirem també recursos i materials pedagògics per a la creació d’ambients i la preparació de propostes i tallers d’art.

 

 1. Lectura i escriptura II Jordi Mateu

En aquesta segona sessió sobre lectoescriptura compartirem les competències que comporta aquest àmbit tant pel que fa a la comprensió lectora com a l’expressió escrita. Compartirem idees de projectes en marxa i propostes per afavorir la creació de situacions provocadores, així com materials i recursos per la preparació de racons, ambients i tallers de lectura i escriptura.

 

                                   …. 

 

 1. Jocs de dinàmiques de grups i creació d’espais exteriors

En aquesta sessió compartirem un conjunt de tècniques i recursos per a la conducció de grups que tenen com a objectiu generar cohesió i un clima de relacions empàtiques dins dels grups. Aportarem també un recull de jocs segons la categoria presentada al curs d’introducció en funció de l’edat dels nens i compartirem alguns criteris per la creació dels espais exteriors.

 

 1. L’aprenentatge vivencial de l’Anglès

L’aprenentatge de l’Anglès en un entorn en què la llengua no està a la Societat requereix la creació de múltiples contextos d’ús comunicatiu i vivencial de la llengua. Compartirem exemples de funcions comunicatives que poden ser atractives per a nens de diferents edats, així com recursos i materials per la creació del laboratori d’idiomes i del taller d’Anglès.

 

 1. Coneixement del medi social

En aquesta sessió compartirem diferents propostes per poder fer presents i vius el medi social i la història. Aportarem també idees per crear ambients de medi social i història, així com materials i recursos per la preparació de propostes i tallers.

 

 1. Tecnologia

La tecnologia és un àrea que permet desenvolupar múltiples competències. Durant la sessió compartirem propostes, materials i recursos per la creació de l’ambient de tecnologia i la preparació de tallers.

 

 1. Comunicació audiovisual

La creació audiovisual pot articular la utilització de competències transversals. És una eina també de gran impacte social i individual. Compartirem alguns criteris en relació a les tecnologies audiovisuals, així com recursos, materials i propostes per la creació d’ambients i tallers.

 

 1. Joc simbòlic i art dramàtic

L’art dramàtic és una eina que permet expressar estats d’ànim, conèixer personatges arquetípics i afrontar situacions reals des de la seguretat de la ficció. Durant la sessió compartirem idees per la creació dels ambients de joc simbòlic i teatre, així com propostes, exercicis i tècniques per la preparació de tallers de teatre amb un enfocament creatiu.

 

 1. Ciències de la naturalesa

El medi natural i l’experiència del propi cos són una font de recursos i vivències. En aquesta sessió compartirem experiències, propostes, materials i recursos per la creació de l’ambient i de tallers de ciències naturals.

 

 1. Programació i robòtica

La programació i la robòtica son àrees que permeten el desenvolupament de múltiples competències. Durant la sessió compartirem algues eines de programació adequades per als nens de primària, així com materials, propostes i recursos per a la preparació de tallers.

 

 1. Música i expressió corporal

La música és un llenguatge que ens acompanya des del naixement. Té la capacitat de connectar amb facilitat amb les nostres emocions. En aquesta sessió compartirem alguns criteris per crear l’ambient de música i per preparar propostes i tallers de música i expressió corporal.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El curs de Recursos està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb una durada de 100 hores (54 hores presencials i 46 hores de lectura i treball personal).  Totes les formacions de l’associació que hem presentat al Departament fins ara han estat reconegudes oficialment. El Departament d’Ensenyament atorga certificats de reconeixement a persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tèncis d’infantil de grau superior. La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació Caiev d’educació viva.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

DESTINATARIS DELS GRUPS

Si podeu tenir accés al certificat oficial del Departament d’Ensenyament, és a dir, si actualment teniu el títol de mestre, el de llicenciat amb la capacitació pedagògica finalitzada, o el de tècnic d’infantil de grau superior, us recomanem que us inscriviu en un dels grups que estigui destinat a ‘Educadors amb certificat oficial’.

 

Si no esteu en cap d’aquestes tres situacions, com per exemple si sou educadors socials, tècnics d’infantil de grau mitjà, estudiants, llicenciats sense la capacitació pedagògica, famílies,  o altres situacions, és preferible que us inscriviu en un grup destinat a ‘Persones amb certificació del Caiev’.

 

Els continguts, les dinàmiques i els materials són els mateixos a tots els grups, Aquesta diferenciació és tan sols un element de gestió interna de l’organització del curs.

 

FORMADORS DEL CURS

Cada sessió del curs està facilitada per un professional expert en la temàtica en qüestió. Tots els formadors són persones amb una àmplia trajectòria professional en la temàtica de la sessió.

 

La formació està coordinada per en Jordi Mateu, president del CAIEV. El facilitador/a de cada sessió serà anunciat en el moment de la convocatòria de la sessió – monogràfic.

 

HORARIS

Les places són limitades a un únic grup. La formació es farà un diumenge al mes en horari de 9 a 15 hores.  El detall del calendari del curs el trobaràs quan facis la inscripció.

 

El procés d’inscripció s’obrirà primer per a les persones que vulguin fer el curs sencer. Si queden places disponibles, aleshores s’obrirà el procés a persones que vulguin fer sessions individuals.

 

LLOC

El curs té lloc a una escola d’educació viva a la ciutat de Barcelona, o be, a l’espai educatiu del CAIEV, a l’alt Maresme.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 450€ i el seu pagament és fraccionat.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 de setembre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

Additional Information
Monogràfics Recusos pedagògics

Curriculum, competències, aprenentatge i criteris (7 octubre), Lectoescriptura I (4 noviembre), Contes i literatura infantil (2 desembre), Psicomotricitat Aucouturier (3 febrer), L’aprenentatge vivencial en l’àrea de ciències (13 gener), Matemàtiques manipulatives I (3 març), Matemàtiques manipulatives II (31 març), Art visual i plàstica (5 maig), Lectura i escriptura II (2 juny)

Ressenyes (0)

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigues el primer a opinar “Curs recursos pedagògics 1 Monogràfics individuals 60€”