Mòduls de formació a centres educatius

MÒDULS DE FORMACIÓ A CENTRES EDUCATIUS

El Caiev ofereix una formació a les escoles, que es pot adaptar a l’interès concret de cada centre, o be pot consistir en algun dels mòduls descrits més avall.

Cada mòdul consta de 3 sessions de 3 hores, amb un cost de 350 euros per sessió. Aquest cost inclou també una observació del formador durant un matí a l’escola abans del començament del curs.

Entre sessió i sessió l’equip de professorat ha de portar a terme tasques de lectura prèvia, reflexió conjunta i documentació de processos, per tal de preparar les sessions i afavorir l’enfortiment de la cultura de pràctica reflexiva al centre.

El Caiev demanarà al Departament d’Educació un reconeixement oficial de la formació pel nombre d’hores pactades al centre, que inclouen les hores presencials així com les hores de treball propi acordades amb el professorat.

Mòdul d’introducció a l’educació viva

Aquest mòdul és una introducció als fonaments i les pràctiques pedagògiques de l’educació viva, destinat als centres que volen que tot el professorat de l’escola conegui en què consisteix aquest proposta pedagògica. Tractem temes com:

– Els principis psicopedagògics de l’educació viva

– L’actitud de l’educador/a en l’acompanyament emocional i pedagògic

– L’enfocament sistèmic i la relació amb les famílies

– Els models d’escoles vives

– L’organització i les estructures pedagògiques d’una escola viva: temps de grup, ambients, projectes – processos, tallers, i altres metodologies globalitzades.

– El currículum, la programació i l’avaluació en l’educació viva

Mòdul de processos de canvi a l’escola

Aquest mòdul té com a objectiu acompanyar un centre a prendre consciència del punt en què es troba i a planificar un procés de canvi en la direcció de l’educació viva. Està destinat a aquells centres que ja coneixen la proposta pedagògica de l’educació viva i necessiten un suport per planificar estratègies i accions de millora del centre. Alguns dels temes que es tracten són:

– L’organització sistèmica al centre: espais de participació – decisió i canals de comunicació

– L’auto avaluació del centre en base a l’índex de qualitat d’educació viva (IQEV), una eina d’auto observació i de suport en la planificació d’objectius i d’accions de millora

– L’elaboració d’un projecte de millora del centre amb intervencions concretes

– La metodologia de pràctica reflexiva amb el professorat: eines d’avaluació formativa

– Les xarxes de suport i d’acompanyament en el procés de canvi

Mòdul d’acompanyament emocional i comunicació

Aquest mòdul està destinat a aquells centres que volen aprofundir en la qualitat de l’acompanyament emocional dels infants. S’hi tracten temes com:

– Tipus d’acompanyament i actituds bàsiques de l’educador/a per a l’acompanyament adequat

– La comunicació que uneix i obre possibilitats

– L’expressió de límits i l’acompanyament de conflictes

– Possibilitats en l’acompanyament de les emocions: ara, després i abans

– Algunes pautes en l’acompanyament de l’agressivitat, les exclusions, les mentides, les inseguretats, les dependències, etc.

– Els programes d’educació emocional

Mòdul d’aprenentatge autònom als ambients

Aquest mòdul està destinat per als centres que volen començar o be volen aprofundir en la metodologia de l’aprenentatge autònom als ambients de lliure circulació. Alguns dels aspectes que s’hi tractaran són:

– Bases psicopedagògiques de l’aprenentatge autònom als ambients

– Reptes a tenir en compte en el camí cap a l’aprenentatge autònom

– Tipus d’ambients i criteris per a la creació d’ambients

– Estratègies i eines per a la planificació, l’observació, el seguiment i la documentació de l’activitat als ambients

– Tipologies de materials i de propostes: preguntes obertes, petites investigacions, capses de recerca, etc.

Mòdul d’estructures pedagògiques i metodologies globalitzades

Aquest mòdul està destinat als centres que volen aprofundir sobre les metodologies globalitzades. Alguns dels temes que s’hi tracten són:

– Marc teòric sobre l’aprenentatge holístic mitjançant la integració de continguts procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement.

– L’enfocament competencial en l’aprenentatge globalitzat: programació, desenvolupament de seqüències d’aprenentatge, documentació, anàlisis i avaluació competencial.

– L’aprenentatge autònom als ambients

– L’aprenentatge basat en projectes i processos, l’aprenentatge – servei, l’aprenentatge basat en problemes, i preguntes clau.

– El treball cooperatiu, la pedagogia del contracte, i l’enfocament dialògic

– Materials i recursos pedagògics: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, projectes en xarxa, etc.

Mòdul de lectura i escriptura activa

Aquest mòdul està destinat als centres, o be als equips de cicle, que volen aprofundir sobre el plantejament de l’àmbit de llengües des d’un enfocament actiu i vivencial. Alguns dels temes que s’hi tracten són:

– Currículum, competències i activitats de llengua escrita per a cada etapa

– Estratègies mentals per a l’auto control del procés lector i del procés d’escriure a cada etapa

– Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de la llengua escrita

– El lloc dels mètodes global, analític i integrador en la proposta de l’educació viva

– Etapes en l’evolució del desenvolupament de la lectura i de l’escriptura

– Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita per a cada subetapa

– Dificultats en l’adquisició de la lectura i l’escriptura i estratègies d’atenció a la diversitat

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h