telemàtic-educació-viva

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció al curs és necessari fer dues comandes, la primera és per formalitzar la quota d’Amic Caiev. És necessari pagar la quota d’Amic Caiev per inscriure’s als cursos.

La inscripció als cursos es realitzen a la segona comanda.
Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya
aquí

Un cop feta la inscripció, se’t donarà d’alta automàticament al Moodle amb les mateixes credencials que has fet servir per fer la teva inscripció en aquesta pàgina web. I d’aquesta manera, tindràs un accés directe al curs dintre de la teva zona d’usuari o al menú.

PRIMERA COMANDA (PAGAMENT QUOTA AMIC CAIEV)
SEGONA COMANDA (INSCRIPCIÓ AL CURS)

Telemàtic Educació Viva Cat

Formadors del curs: Jordi Mateu
Idioma: Català
Tipus de curs: Telemàtic
Data Inici: Octubre 2024
Data Final: Juliol 2025
Horari de les sessions: No hi ha horari fixe, només a les sessions Zoom
Número de sessions: 10
Sessions zoom: 8
Hores de formació: 120
Estat de les inscripcions: Oberta

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 350€
Tipus de pagament: Pagament amb tarjeta

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El CAIEV ha presentat el reconeixement per la formació amb 120 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 120 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

El Curs telemàtic d’educació viva  és una formació a distància destinada a educadors, famílies, i professionals de l’àmbit de l’educació, que desitgen ampliar la seva formació en relació a:

 • L’aprenentatge vivencial i significatiu a través de diferents enfocaments globalitzats
 • L’acompanyament emocional dels infants i la comunicació que uneix
 • L’enfocament sistèmic en les relacions i en la institució escolar
CONTINGUTS I EIXOS DE LA FORMACIÓ
 

El curs està dividit en 10 sessions, cada una de les quals consta dels següents apartats:

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 • Bases conceptuals del tema, a través de documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per a posteriorment planificar i portar a terme noves intervencions
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i eines per a l’acompanyament
 • Un documental d’una escola viva inspiradora
 • Activitats per a l’auto coneixement i per al creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació del procés viscut.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

El contingut de les sessions és el següent:

1a. sessió: Fonaments conceptuals de l’educació viva i experiències educatives de referència. L’enfocament globalitzat en tots els àmbits i dimensions de l’escola.

 • Cosmovisió i fonaments científics de l’educació viva: auto poiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • Bases sociològiques, psicològiques i pedagògiques de l’educació viva
 • Models pedagògics d’escoles vives
 • Experiències educatives actuals de referència
 • Fonaments psicopedagògics de l’aprenentatge globalitzat. Antecedents històrics i models actuals.
 • Fonaments neurocientífics de l’aprenentatge. Modalitats d’aprenentatges i processos cognitius bàsics.
 • L’IQEV (l’index de qualitat d’educació viva) una eina d’auto anàlisi, de reflexió i d’elaboració de plans de millora als centres educatius

2a. sessió: Bases pedagògiques de l’educació viva: tipus d’aprenentatge, currículum, programació i processos d’avaluació, documentació i pràctica reflexiva

 • Bases neurocientífiques i psicològiques de l’aprenentatge i el desenvolupament
 • Model educatiu integral OCON: aprenentatge i comprensió
 • El currículum competencial: nivells de concreció i programació i en una escola viva
 • El circuit en espiral de l’avaluació: observació, documentació, anàlisis, reflexió, comunicació, planificació i intervenció.
 • Dos conceptes de currículum (pla d’estudis i documentació) i nivells de concreció en la programació
 • Tipus de coneixements: qualitats humanes, competències bàsiques, continguts conceptuals, procedimentals, actitudinals, i estratègies de regulació
 • El currículum competencial. Possibilitats i reptes del concepte de competència i de qualitats adaptatives
 • Organització del currículum actual
 • Elements de la programació de segon i tercer nivells. Eines, graelles i criteris per a la programació
 • Avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l’adquisició i la consolidació de capacitats i qualitats humanes adaptatives

3a. sessió: Models d’escoles i Estructures pedagògiques d’ una escola viva I: Caracterítzació d’ambients, racons, tallers, projectes, ABP, Tasques diversificades, centres d’interés, processos i rotllanes.

 • Criteris de les seqüencies d’aprenentatge que tenen un enfocament competencial i globalitzat
 • Organització i gestió de les seqüències d’aprenentatge: motivació, seqüències didàctiques, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.
 • Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l’aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en com ho aprèn
 • Tipologies d’estructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectes, ABP, tasques diversficades, centres d’interés, processos i rotllanes.
 • Modalitats d’organització d’escoles vives
 • Criteris i eines per a l’organització, gestió i seguiment de l’activitat dels infants.
 • Relacions de qualitat i tipus d’acompanyament

4a. sessió: Disseny i creació d’ambients d’aprenentatge autònom

 • Necessitats vitals dels infants i criteris psicopedagògics per a la creació d’espais a les diferents etapes evolutives
 • Criteris sensorials i estètics a tenir en compte per al disseny d’ambients
 • Tipus d’ambients, espais i microespais, i disposició dels materials
 • Característiques dels materials i de les propostes per a l’aprenentatge autònom. 

5a. sessió: L’aprenentatge autònom als ambients

 • Factors que condicionen l’activitat autònoma dels infants i criteris metodològics per afavorir una activitat autònoma focalitzada, competencial i de qualitat.
 • Enfocaments sobre l’activitat autònoma als ambients: eines per a la gestió, la coresponsabilitat, la planificació i el seguiment de l’activitat dels infants.
 • L’acompanyament pedagògic als ambients: moments de presentació dels materials i propostes, observació i documentació, acompanyament de l’activitat i provocacions.
 • Avaluació competencial en la pràctica reflexiva: pautes d’observació de l’activitat autònoma, anàlisis de la documentació, criteris per a la reflexió, elaboració d’informes.

6a. sessió: Estructures pedagògiques en escoles vives II: projectes, processos, aprenentatge basat en projectes i preguntes clau.

 • Característiques, semblances i diferències entre: treball per projectes, processos, tallers, centres d’interès, aprenentatge – servei,  aprenentatge basat en problemes i preguntes c
 • Enfocament integral (transversal, objectiu/subjectiu, competencial) en la planificació dels projectes
  Fases en la planificació i el desenvolupament d’un projecte d’investigació – acció autoregulat
 • Criteris per a l’acompanyament pedagògic i l’avaluació competencial dels processos. Documentació, rúbriques, tutories, carpeta d’aprenentatges, anàlisis i retorn.

7a sessió: Personalització de l’aprenentatge, processos de grup. pedagogia del contracte, aprenentatge cooperatiu i enfocament dialògic

 • Característiques de l’aprenentatge cooperatiu, la pedagogia del contracte i l’enfocament dialògic.
 • Dinàmiques de treball cooperatiu: grups d’investigació, trencaclosques, tutoria entre iguals, equips d’experts, etc.
 • Estratègies de gestió dels grups: responsabilitats, estratègies de comunicació inclusiva i no violenta, i eines per a l’autoavaluació.

8a sessió: Bases psicològiques per a la construcció de la personalitat sana: característiques del vincle segur, patrons típics en l’acompanyament i actituds bàsiques de l’educador/a

 • Teoria integradora i sistèmica de la construcció de la personalitat sana
 • Tipus de vincles i patrons en l’acompanyament: característiques i conseqüències
 • Condicions per a la construcció de la personalitat sana: actituds bàsiques en l’acompanyament adequat (P.O.E.M.A.)
 • Paràmetres i eines per a l’observació i la reflexió sobre les qualitats adaptatives de la personalitat infantil

9a sessió: La comunicació que uneix: expressió de límits, actitud en els conflictes i acompanyament emocional

 • Estructura de la personalitat
 • Dos nivells de tota comunicació humana
 • Autoestima
 • Bases de la comunicació que uneix des del cor
 • Idees de referència per a l’expressió de límits i per a l’acompanyament de conflicte
 • Possibilitats en l’acompanyament: ara, després, i abans
 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i criteris per al seu acompanyament
 • El registre simbòlic, l’orientació de l’atenció i la creació de relats enfortidor

10a. sessió: L’enfocament sistèmic, inclusiu i gloalitzat en les relacions, la família i l’entorn escolar. 

 • Els ordres de l’amor en les relacions personals i a l’entorn escolar
 • Desordres i dinàmiques mes típiques en les relacions familiars i en els entorns escolars
 • La relació amb les famílies: entrevistes, informes, i espais de comunicació
 • Intervencions estratègiques a l’escola i relació amb d’altres professionals d’ajuda
• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h