telemàtic-metodologies-globalitzades

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció al curs és necessari fer dues comandes, la primera és per formalitzar la quota d’Amic Caiev. És necessari pagar la quota d’Amic Caiev per inscriure’s als cursos.

La inscripció als cursos es realitzen a la segona comanda.
Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya
aquí

Un cop feta la inscripció, se’t donarà d’alta automàticament al Moodle amb les mateixes credencials que has fet servir per fer la teva inscripció en aquesta pàgina web. I d’aquesta manera, tindràs un accés directe al curs dintre de la teva zona d’usuari o al menú.

PRIMERA COMANDA (PAGAMENT QUOTA AMIC CAIEV)
SEGONA COMANDA (INSCRIPCIÓ AL CURS)

Telemàtic Metodologies Globalitzades

Formadors del curs: Jordi Mateu
Idioma: Castellà, Català
Tipus de curs: Telemàtic
Data Inici: Octubre 2024
Data Final: Juliol 2025
Horari de les sessions: No hi ha horari fixe, només a les sessions Zoom
Número de sessions: 8
Sessions zoom: 8
Hores de formació: 80
Estat de les inscripcions: Oberta

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 200€
Tipus de pagament: Pagament amb tarjeta

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El CAIEV ha presentat el reconeixement per la formació amb 80 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 80 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

L’associació CAIEV ofereix un curs  sobre l’enfocament de les metodologies globalitzades en l’educació viva. El curs vol afavorir un aprofundiment en temes com:la creació i gestió d’ambients d’auto aprenentatge, la planificació i acompanyament de processos i projectes d’investigació – acció, l’aprenentatge dialògic i la gestió inclusiva dels grups, la creació de propostes i materials per a l’aprenentatge globalitzat, i l’avaluació formativa competencial.

DESTINATARIS I OBJECTIUS

El curs està destinat a les persones que ja han acabat el curs d’introducció a l’educació viva, o be que l’estan realitzant durant aquest curs escolar.

La formació té com a objectiu, que en finalitzar el curs, els participants

 • Coneguin els principis conceptuals dels enfocaments globalitzats i siguin capaços de dissenyar entorns i activitats globalitzades amb el criteris psicopedagògics de l’educació viva.
 • Coneguin les característiques de diferents enfocaments globalitzats: activitat autònoma als ambients, projectes, processos, centres d’interés, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, pedagogia del contracte, etc.
 • Siguin capaços de programar contextos i activitats des d’un enfocament globalitzat i competencial i de portar a terme mecanismes d’avaluació que orientin la intervenció educativa.
 • Posin en pràctica els aprenentatges desenvolupats per tal de crear una unitat didàctica globalitzada i competencial amb l’enfocament de l’educació viva.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

El curs està dividit en 8 sessions, cadascuna de les quals consta dels següents apartats:

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 • Bases conceptuals del tema, a través d’un document bàsic i amb altres documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques addicionals.
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per posteriorment planificar i dur a terme noves intervencions
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores
 • Activitats per l’autoconeixement i el creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació del procés viscut

CONTINGUT DE LES SESSIONS

1a sessió: Marc teòric sobre l’aprenentatge holístic mitjançant la integració de continguts procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement.

 • Fonaments psicopedagògics de l’aprenentatge globalitzat. Antecedents històrics i models actuals.
 • Fonaments neurocientífics de l’aprenentatge. Modalitats d’aprenentatges i processos cognitius bàsics.
 • Aprenentatge globalitzat dels continguts de manera contextualitzada, conscient i raonada mitjançant estratègies metodològiques.
 • Les bases teòriques de l’educació viva
 • L’índex de Qualitat d’Educació Viva (L’IQEV), una eina d’observació, anàlisi o planficació de millores als centres educatius

2a. Sessió: L’enfocament competencial en l’aprenentatge globalitzat: tipus de coneixements, currículum, programació, documentació i avaluació competencials.

 • Dos conceptes de currículum (pla d’estudis i documentació) i nivells de concreció en la programació
 • Tipus de coneixements: qualitats humanes, competències bàsiques, continguts conceptuals, procedimentals, actitudinals, i estratègies de regulació
 • El currículum competencial. Possibilitats i reptes del concepte de competència i de qualitats adaptatives
 • Criteris i estratègies per dissenyar i utilitzar a l’aula els diferents aspectes metodològics que afavoreixen un correcte assoliment de competències en el marc d’un sistema inclusiu.
 • Definició de criteris per concretar les dimensions, les competències, els continguts i els criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes o en altres metodologies globalitzadores de cada curs escolar.
 • Organització del currículum actual
 • Elements de la programació de segon i tercer nivells. Eines, graelles i criteris per a la programació
 • Avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l’adquisició i la consolidació de les competències.

3a. Sessió : Criteris metodològics per dissenyar contextos, processos i seqüències d’aprenentatge globalitzat.

 • Criteris de les seqüencies d’aprenentatge que tenen un enfocament competencial i globalitzat 
 • Organització i gestió de les seqüències d’aprenentatge: motivació, seqüències didàctiques, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.
 • Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l’aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en com ho aprèn
 • Tipologies d’estructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectes, tasques diversficades, centres d’interés, processos i rotllanes.
 • Modalitats d’organització d’escoles vives
 • Criteris i eines per a l’organització, gestió i seguiment de l’activitat dels infants.
 • Disseny de contextos que plantegin a l’alumne un desafiament amb capacitat de decidir i espais per dirigir la seva indagació.
 • Aprenentatge dialògic des d’un enfocament pedagògic que permeti als estudiants explorar, discutir i construir conceptes, habilitats i actituds per establir relacions de manera significativa interdisciplinàriament utilitzant contextos que impliquin situacions problematitzades del món real.
 • Aprenentatge individual i aprenentatge entre iguals per afavorir el procés educatiu.
 • Relacions de qualitat i tipus d’acompanyament

4a. Sessió: Metodologies globalitzades I: Creació d’ambients d’aprenentatge

 • Necessitats vitals dels infants i criteris psicopedagògics per a la creació d’espais a les diferents etapes evolutives
 • Criteris sensorials i estètics a tenir en compte per al disseny d’ambients
 • Tipus d’ambients, espais i microespais, i disposició dels materials
 • Característiques dels materials i de les propostes per a l’aprenentatge autònom.

5a. Sessió: Metodologies globalitzades II: L’aprenentatge autònom als ambients

 • Factors que condicionen l’activitat autònoma dels infants i criteris metodològics per afavorir una activitat autònoma focalitzada, competencial i de qualitat.
 • Enfocaments sobre l’activitat autònoma als ambients: eines per a la gestió, la coresponsabilitat, la planificació i el seguiment de l’activitat dels infants.
 • L’acompanyament pedagògic als ambients: moments de presentació dels materials i propostes, observació i documentació, acompanyament de l’activitat i provocacions.
 • Avaluació competencial en la pràctica reflexiva: pautes d’observació de l’activitat autònoma, anàlisis de la documentació, criteris per a la reflexió, elaboració d’informes.

6a. Sessió: Metodologies globalitzades III: projectes, processos, aprenentatge – servei,  aprenentatge basat en problemes, i preguntes clau.

 • Característiques, semblances i diferències entre: treball per projectes, processos, tallers, centres d’interès, aprenentatge – servei, aprenentatge basat en problemes i preguntes clau
 • Enfocament integral (transversal, objectiu/subjectiu, competencial) en la planificació dels projectes
 • Fases en la planificació i el desenvolupament d’un projecte d’investigació – acció autoregulat.
 • Criteris per a l’acompanyament pedagògic i l’avaluació competencial dels processos. Documentació, rúbriques, tutories, carpeta d’aprenentatges, anàlisis i retorn.

7a. Sessió: Metodologies globalitzades IV: Treball cooperatiu, pedagogia del contracte, i enfocament dialògic

 • Característiques de l’aprenentatge cooperatiu, la pedagogia del contracte i l’enfocament dialògic.
 • Dinàmiques de treball cooperatiu: grups d’investigació, trencaclosques, tutoria entre iguals, equips d’experts, etc.
 • Estratègies de gestió dels grups: responsabilitats, estratègies de comunicació inclusiva i no violenta, i eines per a l’autoavaluació.

8a. Sessió: Materials i recursos pedagògics: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, projectes en xarxa, etc.

 • Criteris per a la selecció i creació de materials de qualitat per a l’aprenentatge autònom.
 • Recursos a internet per a la creació i adaptació de materials: petites investigacions, capses de recerca, webquests, caceres del tresor, etc.
 • Exemples de materials
• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h